Nieuws
Provincie hamert op participatie bij energie omwenteling

In een dichtbevolkte regio zoals het gebied van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar ook Leidschendam-Voorburg onder valt, is het tijdig meenemen van bewoners in de energie omwenteling ‘een grote uitdaging’. Voor het proces is het van belang dat voorwaarden voor een goede participatie worden geschapen.

Dat stellen gedeputeerde staten van Zuid-Holland in een beoordeling van de Regionale energiestrategieën (RES’en) waaronder die waar Leidschendam-Voorburg aan meewerkte. De provincie constateert dat er voor de RES geen regionaal participatieplan was. Sommige gemeenten hebben zelf participatie georganiseerd, ook los van de RES.

De RES stelt als energiebesparingsdoelen 20 procent in gebouwde omgeving; 30 procent in de glastuinbouw. Inzet wordt op isoleren (minimaal label C). Energiebesparing is een gemeentelijke taak.

Veertig procent van de voor de plaatsing van zonnepanelen geschikte daken, inclusief overdekte parkeerterreinen, worden in 2030 benut (nu is dat ruim 8 procent). Zoekgebieden voor de plaatsing van zonnepanelen en/of windturbines liggen langs bestaande snelwegen en andere infrastructuur.

In de regio treden knelpunten op bij het stroomnetwerk. Die kunnen grotendeels voor 2030 worden opgelost. Er wordt een stijging van de elektriciteitsvraag verwacht. Voor de lange termijn is het opvangen van de stroomvraag en de wisselingen van aanbod een uitdaging voor het stroomnetwerk.