Mening
Blog: Samen zijn we Leidschendam-Voorburg

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Ron van Duffelen, fractieleider CDA)

In Leidschendam-Voorburg zijn we rijk aan religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties als kerken, musea en theaters, sport- en wijkverenigingen en nog veel meer. Organisaties waarin inwoners betrokken zijn en een bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Inwoners die zich vrijwillig inzetten om onze gemeente een stukje mooier te kleuren, die zich het lot van een ander aantrekken en daarom in beweging komen. Deze organisaties en de inwoners die deze organisaties dragen, verdienen de steun van de gemeente zonder dat de gemeente in regelzucht vervalt.

Het laatste jaar is er veel te doen over de betrouwbare overheid, zowel landelijk, als lokaal, en over een nieuw sociaal contract tussen overheid en burger. Ook lokaal laat de overheid zich niet altijd van zijn meest betrouwbare kant zien. Het op het laatste moment wijzigen van spelregels, of het aan de voorkant onvoldoende duidelijk maken van de kaders van burgerparticipatie maken dat inwoners zich niet altijd gehoord voelen. Deze ontwikkelingen tasten het gevoel van vertrouwen van inwoners aan en leiden tot frustratie en machteloosheid. Hierdoor ontstaat het beeld van een overheid die gericht is op regels en procedures en minder op dienstbaarheid aan de burger. Het vertrouwen in de overheid staat hiermee onder druk.

Vertrouwen tussen gemeente en inwoners vormt de basis om samen te leven, om samen een gemeenschap te vormen. Voor de individuele inwoner, die een beroep doet op de gemeente, moet de gemeente gemakkelijk benaderbaar zijn en niet onpersoonlijk of complex. De maatschappelijke organisaties die onze gemeente rijk is, dienen onafhankelijk van de gemeente te functioneren. De gemeente stelt heldere grenzen. Binnen deze grenzen is er ruimte voor het individu en voor maatschappelijke organisaties om invulling te geven aan burgerschap. Om in vrijheid en vertrouwen tot ideeën te komen om de wijk in te richten, de energietransitie vorm te geven, eenzaamheid te bestrijden of de sociale cohesie te versterken.

Het CDA gelooft in de gezamenlijke kracht van het individu, van ondernemingen en van religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties. Met elkaar kunnen we betrokkenheid en draagvlak van onderop organiseren. We zien daar in onze gemeente mooie voorbeelden van, zoals de viering van Koningsdag, onder meer aan de Oranjelust, het beheer en onderhoud van stadstuin Rusthout, bewoners die samen de wijk intrekken in het buurtpreventieteam, of op cultureel gebied het jaarlijkse Huygens Festival. Een overheid die voorwaarden schept, die dient als vangnet voor tijden dat het even tegenzit en zich betrouwbaar en toegankelijk opstelt, draagt bij aan het vinden van een nieuwe gemeenschappelijkheid.

In de coronapandemie hebben we gezien dat het van belang is dat de overheid een vangnet vormt, ook lokaal. Door inwoners die hun inkomen zagen wegvallen tijdig inkomensondersteuning te bieden, of maatschappelijke organisaties te ondersteunen door wegvallende inkomsten te compenseren, schulden over te nemen, of kwijt te schelden. In deze ondersteuning werd de menselijke maat zichtbaar. Tegelijkertijd is het voor een goed functionerende democratie belangrijk dat we deze ondersteuning niet voortzetten als de pandemie verdwijnt. Inwoners en maatschappelijke organisaties dienen hun zelfstandigheid te behouden en niet in een afhankelijke subsidierelatie tot de gemeente te staan.

Voor het CDA Leidschendam-Voorburg zijn religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties goud waard voor onze gemeenschap. Zij organiseren betrokkenheid en onderlinge verbondenheid. We nodigen inwoners dan ook van harte uit het initiatief te nemen en bijvoorbeeld uw buitenruimte te adopteren. Het CDA pleit ervoor ruimte te geven aan energiecollectieven in de buurt, zoals Energy Common Leidschendam-Voorburg van waaruit inwoners willen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Hier is genoeg kennis te vinden of te verkrijgen voor de energietransitie. Het geld uit het duurzaamheidsfonds hoeven we dan niet te besteden aan dure consultants of adviesbureaus, maar kunnen we direct ten goede laten komen aan onze inwoners. Een betrouwbare overheid stelt hen en inwoners in staat om samen te leven in zelfstandigheid en stelt zich dienstbaar op. Samen zijn we Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

Ik wens u een hele fijne zomer.

(Ron van Duffelen, fractievoorzitter CDA)