Mening
Blog: Doekje voor het bloeden (2)

Op 30 juni stond op deze site een blog met bovenstaande titel. Onderwerp: het gehannes met tracés voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg dan wel Rijswijk/Delft.

Reden voor de blog vormde het besluit van de rijksoverheid, provincie, metropoolregio, B&W van Den Haag en van Leidschendam-Voorburg om de hele afweging van tracés opnieuw te doen. Dit omdat de eerder gemaakte keuzes Binckhorstlaan-Maanweg (Station Voorburg) en Binckhorstlaan-Prinses Mariannelaan (Rijswijk) niet te onderbouwen waren.

Bij de nieuwe afweging werden alle zijstraten van de Binckhorstlaan als mogelijk tracé-alternatief bekeken. Zeventien in totaal waarvan tien voor Station Voorburg en de rest voor Rijswijk. Bovendien werden nog drie ideeën van omwonenden, geuit in het Bewonersplatform, meegewogen.

In de blog werd betoogd dat het om een show ging, een exercitie voor de bühne, omdat een goede afweging nooit voor 12 juli, de gestelde datum, mogelijk was. Bovendien zaten er bij de zeventien varianten ook suggesties waarvan al eerder was gebleken dat zij feitelijk onmogelijk waren (rijden over druk NS-spoor), veel de duur waren, dwars door gebouwen moesten of door straten die veel te smal waren voor een HOV.

De resultaten van de nieuwe afweging zijn er nu. Daarbij zijn drie criteria gebruikt: wordt het doel met het tracé bereikt (veel reizigers/bewoners Binckhorst, dus minder autoverkeer), kosten (hoe hoger de kosten, des te minder kans), technische complexiteit van het tracé.

En wat blijkt? De twee eerder gemaakte keuzes voor de routes naar Station Voorburg en Rijswijk staan nog overeind. Net als drie andere tracés waarvan al eerder dit jaar was besloten om daar ook naar te kijken als mogelijke alternatieven te weten: Binckhorstlaan, Zonweg, Regulusweg, Station Voorburg; Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan (voormalige tram 10), Station Voorburg; Binckhorstlaan, Jupiterkade, Broekslootkade, Rijswijk.

Er is één nieuwe optie verschenen waarbij tegelijk alle betrokkenen gruwelijk in de fout gingen: een tracé Binckhorstlaan, Zonweg, Melkwegstraat, Regulusweg, Station Voorburg. Dat de Melkwegstraat helemaal niet uitkomt op de Regulusweg had niemand door. De straat loopt van de Zonweg naar de Maanweg.

Het is tekenend voor de manier waarop de nieuwe afweging van tracés heeft plaatsgevonden. Snel, van achter het bureau door mensen die ter plekke onbekend zijn. Zoals gezegd: een doekje voor het bloeden.

Daarbij komt dat het mogelijke tracé via Jupiterkade en Broekslootkade helemaal niet door de zeef van de afwegers kwam. Het was een politiek besluit deze route toch in het verdere spel mee te nemen. Dit tot grote woede van Den Haag. Jaren geleden wees de gemeenteraad daar deze optie af.

Heeft de nieuwe afweging dus iets nieuws opgeleverd? Feitelijk niet. Alleen is de afweging nu vastgelegd en dat is juridisch van belang bij eventuele toekomstige procedures tegen het project.

Wél is duidelijk geworden dat een door Den Haag gewenste lightrail alleen maar via de tracés Binckhorstlaan, Maanweg, Station Voorburg / Binckhorstlaan, Zonweg, Regulusweg, Station Voorburg haalbaar is. Op de vier andere routes moet volstaan worden met een tram dan wel bus omdat er geen plek is voor een lightrail. Aangezien de bus te langzaam is en te weinig vervoerscapaciteit heeft, wordt feitelijk alleen naar de tram gekeken.

Hoe nu verder? Bij zes nu resterende trajecten wordt onderzocht welke bijdrage ze leveren aan het bereiken van de doelen, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid en het mogelijk maken van verstedelijking. Ook worden de effecten in beeld gebracht op onder andere de doorstroming van het verkeer in het gebied en in de regio, maar ook op onder andere verkeersveiligheid, geluid, trillingen en vele andere omgevings- en milieuaspecten.

Indien wordt vastgehouden aan de lightrail is alleen de route Binckhorstlaan, Maanweg, Station Voorburg denkbaar. En richting Rijswijk resteert de verbinding Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg. Maar dan voor een tram. Mogelijk kan diezelfde tram ook, tijdelijk, de rails van de verdwenen tram 10 naar Station Voorburg volgen. Totdat de lightrailbaan klaar is.

Meer smaken zijn er niet. En is men dus weer terug bij het uitgangspunt voordat alle tracévarianten op tafel kwamen. Zoals gezegd ‘een doekje voor het bloeden’, om criticasters de mond de snoeren.

Dat blijkt ook uit twee andere beslissingen. 1) alle door omwonenden aangedragen alternatieven zijn van tafel geveegd. 2) Nut en noodzaak van de HOV is nog steeds niet aangetoond. Die ‘horde’ wordt nu genomen via een intentieverklaring die rijksoverheid, provincie, metropoolregio en gemeenten dit najaar tekenen.

Kern daarvan: Wat is de opgave waar we voor staan? Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden bij het bepalen van een voorkeurstracé. Naar Station Voorburg en Rijswijk.

Door die verklaring worden nu lastige discussies vermeden en moeten straks tegenstrijdige belangen tussen rijksoverheid, provincie, metropoolregio en gemeente Den Haag aan de ene kant, en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk aan de andere kant onder één hoed worden gebracht. Met als doel: de HOV moet hoe dan ook gerealiseerd worden; weerstand is zinloos.