Nieuws
Bewoning recreatiewoningen soms toegestaan

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen het harde ‘nee’ tegen permanente bewoning van recreatiewoningen, laten vallen en omzetten in een ‘nee tenzij’. Daardoor kan maatwerk geboden worden voor die plekken waar permanente bewoning nu al plaatsvindt en het niet realistisch is dat weer ongedaan te maken. Dat betreft de Hollandse- en Deltakust.

Dat blijkt uit een brief van GS aan Provinciale Staten. Formeel acht de provincie de omzetting van recreatiewoningen naar permanente bewoning onwenselijk. Tegelijk vindt de provincie het van belang dat vanuit toeristisch-economisch perspectief er ook in Zuid-Holland voldoende verblijfsrecreatieve mogelijkheden zijn en blijven bestaan. De behoefte hieraan is en blijft groot. De provincie constateert spanning tussen beleid en praktijk op een aantal locaties.

GS willen nu maatwerk voor bepaalde gevallen mogelijk maken. Vandaar dat ‘nee’ wordt omgezet in ‘nee tenzij’. Voor een afweging van ‘tenzij’ willen GS kijken naar diverse aspecten: ruimtelijk, toeristisch-economisch, juridisch, financieel, verkeerskundig, veiligheid, beheer/onderhoud.

GS erkennen dat inzicht in de exacte omvang van het vraagstuk permanente bewoning lastig is. Gemeenten zijn daarvoor de aangewezen instantie. Die geven aan dat dit veel tijd en middelen vergt, en ook dat lange termijn oplossingen veelal moeilijk te realiseren zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter