Mening
U zegt het maar: Oproep aan de gemeenteraad

‘Geachte leden van de Gemeenteraad,

Vanavond bent u in een extra bijeenkomst van de Beeldvormende Raad bijeen om te spreken over de Intentieverklaring OV-verkenning CD Binckhorst.

Wethouder Van Eekelen geeft in haar brief aan uw Raad aan dat Leidschendam-Voorburg de intentie heeft om in november samen met de overige 5 deelnemende partijen een Intentieverklaring te sluiten over het hoogwaardig openbaar vervoersvoornemen, de CID Binckhorst. Deze intentieverklaring is daarmee de insteek van de bevoegde gezagen bij het Bestuurlijk Overleg met het Rijk over nieuwe infrastructuurprojecten, in het kader van de MIRT-gelden.  Daarna ligt dan zowel de variant als het budget vast.  Dit betekent dat dit de laatste kans is om de uitgangspunten die met name voor Leidschendam-Voorburg van belang zijn, zorgvuldig op te nemen in deze Intentieverklaring.

Met deze brief roept de bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg de Raad op een tweetal aanvullende voorwaarden mee te geven aan de wethouder, voordat uw Raad kan instemmen met een intentieverklaring en de wethouder haar handtekening kan zetten.

Wij doen dit niet zomaar…. Dit is een hele dringende oproep aan u als Raad. Hoewel de bewonersorganisatie een goed contact heeft met de wethouder, zijn diverse bewonersorganisaties niet te spreken over de inspraak die zij hebben via het Bewoners-Platform. Alle inbreng die de bewoners-organisatie Binckhorstlaan Voorburg heeft ingediend, is niet meer dan aangehoord en heeft op geen enkele wijze tot enige aanpassing geleid. Dit is niet in lijn met de motie die uw Raad heeft ingediend over zorgvuldige communicatie met omwonenden. Wij zien als bewonersorganisatie daarom geen andere weg dan deze oproep te doen aan de wethouder en de Raad, in een poging gehoord te worden.

Voorop gesteld: de bewonersorganisatie Binckhorst Voorburg steunt de inhoudelijke punten die wat de wethouder betreft in de Intentieverklaring moeten komen te staan. Echter, twee punten ontbreken die wat ons betreft absoluut uitgangspunt moeten zijn voor de Intentieverklaring:

Waar blijft de onderbouwing komen van nut en noodzaak van deze HOV? Er is nog steeds geen enkele onderbouwing die de nut en noodzaak van dit gehele OV-traject aantoont. Alleen al het feit dat er geen vervoersprognoses zijn die in beeld brengen wat het effect van Corona op het gebruik van het OV is, betekent dat er geen enkele garantie is dat de nieuwe bewoners inderdaad de auto zullen laten staan om en masse het OV in te gaan. Tot nu toe lijkt Corona namelijk een omgekeerd effect te laten zien: meer mensen mijden het OV. Gaan we dan toch een miljarden verslindende trambaan aanleggen? Heeft de bijna leegstaande tunnel van de Rotterdamsebaan ons nog geen lessen geleerd? Of de besturen het hiermee eens zijn of niet, het plan moet wel onderbouwd worden met de harde cijfers van de mobiliteit! Gaan die mensen – die wonen aan de oprit naar drie snelwegen – straks echt de auto laten staan en stappen zij de tram in? De onderbouwing hiervoor MOET worden meegenomen in de uitwerking van het Masterplan om tot een voorkeursvariant te komen. Bezint eer gij begint!

De nieuw aan te leggen OV-verbinding mag geen negatieve effecten voor Leidschendam-Voorburg hebben. Dat betekent natuurlijk behoud van Opa’s veldje en de tuin van Hofwijck, maar het betekent ook dat Voorburg-west niet verder afgesneden mag worden van de rest van Leidschendam-Voorburg en dat een kleine wijk met kinderen en kwetsbare ouderen niet doorsneden mag worden door een tram met hoge snelheid. Een sneltram kan alleen ingepast worden via de Maanweg, over Haags grondgebied. En niet via de Voorburgse Binckhorstlaan.

Alleen als deze twee criteria onderdeel uitmaken van de Intentieverklaring, hebben wij als Leidschendam-Voorburg stem in de verdere besluitvormingsprocedure. En dwingen wij Den Haag rekening te houden met Leidschendam-Voorburg en haar inwoners.

Raad en wethouder, laat niet de lasten in Voorburg-west terecht komen terwijl de lusten in Den Haag blijven. Daar moeten wij als Leidschendam-Voorburg geen geld in steken en geen handtekening onder zetten. Zorg dat deze aanvullende criteria onderdeel zullen zijn van de Intentieverklaring.

En dan nog een hartenkreet van de bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg: maak van het Bewonersplatform een volwaardig inspraak-platform, want echt, dit Platform neemt de inbreng van Leidschendam-Voorburg niet serieus’.

(De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg)