Nieuws
‘Ergernis’ bij GBLV over informatie B&W

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk is niet te spreken over de wijze waarop B&W zijn omgegaan met zijn eerdere pogingen om duidelijkheid te krijgen over de werken aan de Veenpoldersweg en Stompwijkseweg in Stompwijk. Van Wijk claimt zijn vragen zowel schriftelijk, mondeling als telefonisch meerdere keren te hebben gesteld. Desondanks zijn er op sommige vragen nog steeds geen antwoorden gegeven of zijn er onder tussen nieuwe problemen ontstaan.

De vragen gingen over aanleg Veenpoldersweg (met name het stuk welke nu niet is geasfalteerd; het probleemstuk), bewegwijzering en de staat van de nieuw gereconstrueerde Stompwijkseweg, aldus Van Wijk. ‘Door het achterwege blijven van aanvullende informatie en de ergernis die ontstaat bij inwoners en de fractie GBLV’, stelt het raadslid. Hij heeft nu opnieuw acht vragen aan B&W gesteld.

= Volgens het projectenboek en eerdere beantwoording op vragen zouden de werkzaamheden aan het probleemstuk van de Veenpoldersweg in de tweede helft 2021 geheel uitgevoerd zijn. Het is nu november 2021 en de resterende werkzaamheden zijn in zijn geheel niet uitgevoerd. Graag een antwoord waarom dit niet is gebeurd?

= Door het ontbreken van het asfalt op het probleemstuk Veenpoldersweg kan de weg vanaf de Huyssitterweg tot aan de aansluiting met de provinciale weg niet gebruikt worden voor openbaar verkeer. Dit gedeelte van de weg ligt er sinds april 2021 ongebruikt bij. Wel wordt er steeds meer gebruik gemaakt door ongewenste zware voertuigen die dit stuk als een alternatieve route gebruiken waardoor er diverse schade ontstaat aan en rond dit stuk weggedeelte. Is dit bekend bij de wethouder en wat hieraan te doen?

= Voor de zomer kreeg ik te horen is dat er een tender werd uitgeschreven om de resterende werkzaamheden (spoedig) uit te laten voeren die uiteindelijk buiten het bestek van KWS vielen. Hieraan kon iedereen meedoen en KWS kon één van die partijen zijn. Nu blijken er achteraf toch contractuele afspraken gemaakt te zijn met KWS waardoor er vertraging is opgelopen. Graag een duidelijke uitleg?

= Wat zijn de meerkosten boven de begroting van extra werkzaamheden Veenpoldersweg?

= Huidige situatie op de Veenpoldersweg is dat er nieuwe en oude straatverlichting is die amateuristisch met elkaar verbonden zijn, trottoirs niet af zijn en er bij de Tuinbouwbrug een gat in het wegdek zit. Is het college van B&W hiermee bekend en waarom wordt dit niet opgelost (afgemaakt)?

= Op 8 april 2019 heeft GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld over de aansluiting van de Veenpoldersweg met de N206. De wethouder heeft aangegeven overleg te hebben met de Provincie om te bezien of eventueel een rotonde een goede oplossing kan zijn om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. Kan het College aangeven wat nu de status is ?

= Indiener heeft meerdere keren vragen gesteld over de technische staat van de Stompwijksweg en met name de betonkop-hobbels aan de kade van de Stompwijkse Vaart. Dit probleem werd door de Gemeente niet herkend. Dit probleem viel erg mee en de fietsers moesten maar iets meer op het midden van de weg gaan fietsen. Indiener heeft er op gehamerd dat dit een ongewenste en onveilige situatie is. Situatie zou in een opvolgende evaluatie meegenomen worden. Hier heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen niets meer van vernomen. Is hier inmiddels een oplossing voor en valt dit onder de garantie van de aannemer BAM?

= De Dr. van Noortstraat zou na de aanleg van de Veenpoldersweg direct aangepakt gaan worden. Helaas kwamen de plannen pas op tafel nadat de Veenpoldersweg was opgeleverd. Er moesten enquêtes gehouden worden en de verwachting was om dan in september 2021 met definitieve plannen te komen. Wat is nu de status ? Zijn de plannen voor deze reconstructie al definitief? Zo nee, waarom niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter