Nu veel onderdelen van de RijnlandRoute civieltechnisch gereed zijn, breekt de fase aan van de landschappelijke inpassing. Bij landschappelijke inpassing gaat het om het creëren van een nieuw evenwicht tussen de nieuwe infrastructuur en de omgeving. Dat betekent onder meer dat waar plek is en mogelijkheden zijn nieuw groen door de provincie wordt aangeplant. Hiervoor zijn een landschapsplan, een natuurmitigatieplan en bomencompensatieplannen opgesteld, in nauw overleg met gemeenten, aannemer Comol5, de Bomenbond Rijnland en diverse bewonersorganisaties.

De provincie zet in op volledige groencompensatie. Dat is een ingewikkelde puzzel, waarbij rekening moet worden gehouden met de beperkte ruimte in het projectgebied. Om volledige compensatie te bereiken, werkt de provincie intensief samen met onder andere de gemeente Leiden om herplant-locaties te vinden. Ook buiten de projectgrenzen van de RijnlandRoute wordt naar herplant-locaties gezocht, onder andere in overleg met omliggende gemeenten. Bij de herplant zelf wordt rekening gehouden met biodiversiteit, het belang van open weides, het veranderende klimaat en de ecologische waarde van nieuwe aanplant. En waar mogelijk wordt de situatie voor flora en fauna verbeterd.

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inrichting van het landschap rondom de nieuwe infrastructuur en herstellen van natuurwaarden: behouden wat kan, herstel waar het groen verdwenen is en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora en fauna verbeteren.  (Fotografie Vincent Basler).