Nieuws
Herstelbeleid corona: 5 miljoen in twee jaar

B&W mogen in 2022 en 2023 maximaal vijf miljoen euro uitgeven aan corona herstelbeleid. Tenzij er een duidelijke maatschappelijke noodzaak blijkt meer geld uit te geven. De vijf miljoen euro moet met name besteed worden aan Leidschendam-Noord, groene inrichting openbare ruimte, renovatie winkelcentrum Julianabaan Voorburg, stageplaatsen en andere maatregelen op de arbeidsmarkt.

Dat heeft de gemeenteraad uitgesproken op voorstel van CDA’er Stijn Strous. Tegen waren GBLV, D66 en PvdA. B&W wilden in eerste instantie 10 miljoen euro aan het herstelbeleid uit gaan geven. Omdat niet helder onderbouwd kon worden waar dat geld aan besteed moest worden en waarom, wees de gemeenteraad dat idee af.

Volgens B&W heerst er onzekerheid over het vervolg van de coronacrisis en de verdere gevolgen van de crisis die zich mogelijk nog in de komende maanden of jaren kunnen manifesteren. Het herstelbeleid kan daarom worden aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, of eigen evaluaties van al ondernomen stappen, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

Over een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie van Kees Verschoor (ChristenUnie-SGP) waarin de gemeente wordt opgeroepen stageplaatsen te scheppen voor jongeren wier stage door de coronacrisis de mist in ging, laten B&W in een brief aan de gemeenteraad het volgende weten:

‘Er is op dit moment geen aanleiding om te spreken van door corona veroorzaakte stageproblematiek. Studenten die de afgelopen periode geen stage konden lopen, moeten nu wel een extra stage lopen en halen dit dus in. Waar mogelijk zijn er vervangende of alternatieve opdrachten uitgevoerd. Zodra het college van B&W merkt dat binnen de scholen de vraag naar hulp bij het vinden van stageadressen opkomt, zal het college samen met de scholen zoeken naar mogelijkheden die vraag te faciliteren. Hiertoe is frequent contact met de scholen en via het platform onderwijs, economie en arbeidsmarkt’.

Inzake de situatie in de winkelgebieden schrijven B&W: ‘Op dit moment zijn er nog geen gevolgen van de coronacrisis merkbaar in de centra. De leegstand is niet aanwijsbaar toegenomen. Wel is het aantal passanten minder. Dit hoeft niet noodzakelijk tot minder omzet te leiden aangezien de klanten vaak gerichter aankopen doen’.

‘De situatie in de winkelgebieden is onzeker om twee redenen: 1) De stopzetting van de brede inkomensondersteunende regelingen per 1-10-2021. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen die gaat hebben, bijvoorbeeld voor faillissementen. 2) De voortdurende crisis en de maatregelen die genomen worden om de besmettingsaantallen naar beneden te brengen. Belangrijk in dit kader zijn de maatregelen die op 12 en vooral 26 november zijn ingesteld waardoor de horeca en niet-essentiële winkels om 17:00 de deuren moeten sluiten. Dit komt vooral hard aan in een maand die in een regulier jaar een belangrijke bijdrage levert aan de jaarlijkse resultaten van een onderneming’.

Door coronamaatregelen wordt er meer gebruik gemaakt van de openbare ruimte. B&W daarover: ‘Een eerste globale inventarisatie heeft aangetoond dat er sprake is van schade aan onder meer de grasvelden in de parken en overige openbare ruimte. Herstel tot een situatie van voor corona is naar verwachting niet voldoende, de schade zou snel weer ontstaan. Hierdoor zijn extra maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld gebruik van andere grassoorten. Ook is er sprake van slijtage aan speeltoestellen of fitnesstoestellen in de gemeente en dit kan leiden tot onveilige situaties’.

Om de directe gevolgen van de coronacrisis op te vangen trokken B&W begin 2020 vijf miljoen euro uit. In dat jaar werd ongeveer de helft van dat bedrag uitgegeven als steun aan met name ondernemers, (sport)verenigingen en de culturele sector. De rest ging naar dit jaar. Het herstelbeleid moet een vervolg worden op die steun.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter