Nieuws
U zegt het maar: Een mooi en gezond 2022!

‘Dat wensen wij u en de uwen. Een jaar waarin wij elkaar hopelijk weer vaak gaan ontmoeten, want samenwerking is misschien wel meer gewenst dan ooit tevoren. Wij staan met elkaar voor forse uitdagingen.

Wij moeten ons voorbereiden op de zeespiegelstijging en het gebied aanpassen aan extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Daarvoor is veel meer ruimte nodig om water op te vangen en vast te houden. Tegelijkertijd is er een grote woningbouwopgave. Het is belangrijk dat water vanaf het begin op de agenda staat bij ruimtelijke planvorming.

Ook op het gebied van schoon water liggen er grote opgaven. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en de basis voor onze drinkwater- en voedselvoorziening. Het is noodzakelijk dat iedereen die daarin een rol heeft er alles aan doet om de doelen voor waterkwaliteit te halen.

Het goed schoonmaken van het afvalwater is ook belangrijk voor die waterkwaliteit en voor de volksgezondheid. Dit jaar nemen wij een besluit over de toekomst van onze zuivering De Groote Lucht. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer vele decennia het afvalwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.

Het grootschalig renoveren of nieuwbouwen van een zuivering is een groot en complex project dat vraagt om zorgvuldige afstemming. Wij spreken met de gemeente en de belanghebbenden over de kansen die de zuivering van de toekomst met zich meebrengt, over hun zorgen en hoe wij die kunnen wegnemen.
In maart liggen op basis van onderzoeken, het technische en ruimtelijke ontwerp en de gesprekken alle inzichten op tafel voor oordeelsvorming. Wij willen in de zomer een definitief besluit nemen, zodat er voldoende tijd is voor verdere uitwerking van het ontwerp, (planologische) procedures en uiteindelijk een veilige uitvoering van het project.

Zo dragen wij ook in 2022 weer bij aan een veilig, prettig en gezond gebied voor nu en voor de toekomst. Ook bij de Omgevingswet draait het daar om: een veilige en gezonde leefomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling en ideeën van inwoners en ondernemers. Wij zijn hard bezig met de voorbereidingen zodat we er klaar voor zijn wanneer de wet inwerking treedt.

Op een goed 2022, op een goede samenwerking!’

(Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter