Nieuws
PvdA kiest voor betaald parkeren

In de wijken langs de gemeentegrens met Den Haag moet betaald parkeren worden ingevoerd. Bewoners en hun bezoekers zouden ontheffing moeten krijgen, maar moeten wel voor die ontheffing betalen (gedacht wordt aan 18 euro). In andere wijken moet via een referendum beslist worden over betaald parkeren.

Dat staat in het PvdA-programma voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022. De PvdA wil ook gaan experimenteren met autovrije en autoluwe straten. Binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur de maximum snelheid op wegen waar geen gescheiden fietspad ligt.

Het verkeer in het Damcentrum en op de Sluisbrug in Leidschendam moet beperkt worden door een systeem van selectieve toegang. Een nieuwe Vlietbrug mag er niet komen. Er komt een plan om het Damcentrum leefbaarder te maken, inclusief autoluwe en autovrije straten. In Voorburg moet de A12-Utrechtsebaan ondergronds worden gebracht.

Inzake een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg – Zoetermeer staat in het programma: ‘Een hoogwaardige OV-verbinding voor de Binckhorst (bijvoorbeeld via de Maanweg) is heel wenselijk, maar locaties zoals Huygens’ Hofwijck mogen daardoor niet worden aangetast. De Prinses Mariannelaan leent zich niet voor een bovengrondse lightrail-verbinding’.

Bij de Mall moeten verkeers- en parkeerproblemen aangepakt worden door blauwe zone’s, betaald parkeren, meer openbaar vervoer, bewaakte fietsenstallingen en betere infrastructuur (bijvoorbeeld afstelling verkeerslichten).

De idee een nieuwe woonwijk te bouwen in het buitengebied, zoals door PvdA-fractieleider en nu lijsttrekker Jochem Streefkerk eerder is geopperd, heeft het programma niet gehaald. Bij woningbouw moet Leidschendam-Voorburg met Den Haag optrekken. In de bebouwde kom moet hoger gebouwd gaan worden; kantoren moeten in woningen worden omgebouwd.

Er moeten wat de PvdA meer woningen komen voor ouderen, ook ouderen die zorg nodig hebben. Inwoners die van een groot naar een klein huis gaan moeten een korting op de huurprijs krijgen.

Bij woningbouw moet 30 procent in de sociale sector vallen, ‘bij voorkeur’ ook nog eens 30 procent in het middensegment (huur en koop). Woningcorporaties moeten voorrang geven aan huurders die van een goedkopere naar een duurdere woning gaan. Sloop van sociale woningen is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Bewoners moeten een terugkeergarantie krijgen zonder hogere woonlasten.

De regeling dat 65plussers met de Ooievaarspas gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken wordt blijvend. In weekeinde en vakanties moet dat gratis vervoer er ook komen voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. De Ooievaarspas moet ook recht gaan geven op gratis peuteropvang en voorschoolse educatie.

Inwoners met een uitkering krijgen een perspectiefgesprek. Het nu bestaande ‘fraudegesprek’ moet vervallen. Met inwoners in de ww moet gesproken worden voordat ze in de bijstand terecht komen. De schuldhulpverlening wordt verbeterd door afspraken met corporaties, werkgevers, energiebedrijven en zorgverzekeraars. De gemeente gaat werken met ‘casusregisseurs’ zodat inwoners in nood niet meer te maken krijgen met een hele batterij hulpverleners.

Het Sociaal Servicepunt wordt dé toegang voor collectieve voorzieningen. Met zorg- en welzijnsorganisaties maakt de gemeente meerjarige afspraken inzake activiteiten en subsidie. Het jaarlijkse subsidiesysteem vervalt.

De gemeente moet overal wijkgericht gaan werken net als in Leidschendam-Noord. Bewoners moeten zelf ingezet worden bij het bewaken van de veiligheid in hun buurten en tegen de vervuiling ervan. Thuis is afvalscheiding de norm. In de wijken gaan opbouwwerkers van de gemeente aan de gang.

De burger wordt bij het gemeentelijk beleid betrokken; dat wordt de norm. De gemeenteraad beslist pas over voorstellen van B&W na burgerparticipatie. Er komt een burgerpanel dat ambtenaren, B&W en gemeenteraad adviseert.

Er wordt niet meer bezuinigd op sociaal-culturele basisvoorzieningen zoals bibliotheek en theaters.

Koste wat kost moet voorkomen worden dat de energie omwenteling ongelijkheid en tweedeling versterkt. Datzelfde geldt voor duurzaamheids- en klimaatmaatregelen. In 2030 moeten alle woningen een A-label hebben voor energiezuinigheid. Inwoners met een smalle beurs krijgen daarbij steun van de gemeente.

De gemeente gaat als werkgever een minimaal uurloon van 14 euro betalen. Ook zorgt de gemeente voor meer stageplaatsen voor jongeren, meer arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking en een ambtenarenkorps dat multicultureel en inclusief is. De gemeente gaat mantelzorgers actief ondersteunen. Er komt een alomvattend ouderenbeleid.

Per jaar moet 1000 vierkante meter steen in de openbare ruimte groen worden. Per jaar komen er 800 bomen erbij. Er komt een blijvende subsidieregeling voor weghalen tegels in tuinen en groene daken. Bewoners moeten tuintegels gratis kunnen vervangen door groen.

In het programma staan verder een groot aantal zaken die de PvdA al eerder bepleitte en zaken die de afgelopen jaren door de coalitie waar de PvdA deel van uitmaakte al in gang zijn gezet, met name op sociaal terrein. Een financiële paragraaf ontbreekt in het verkiezingsprogramma.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter