Nieuws
Monitor voor klimaatbestendig Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) laten een monitor ontwikkelen waarmee nagegaan kan worden hoe goed de provincie bestand is tegen klimaatveranderingen en de effecten daarvan, met name daar waar het gaat om wateroverlast. De monitor moet nog voor de zomer klaar zijn. Zuid-Holland wil uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. Aan de monitor wordt ook een routekaart gekoppeld, hoe dat te bereiken valt.

Zes uitdagingen staan centraal: overstromingsrisico’s, veenoxidatie (het inzakken en verdwijnen van veengrond door contact met zuurstof), verzilting, wateroverlast in stedelijk gebied, bodemdaling & droogte in stedelijk gebied, hitte-stress. ‘Dat zijn de belangrijkste kwetsbaarheden in Zuid-Holland als gevolg van klimaatverandering waar wij als provincie ook zelf een rol kunnen spelen in het verminderen daarvan’, aldus GS.

Uitgangspunten van de monitor zijn:

=De monitor helpt bij het (bij)sturen, verantwoorden en leren van het klimaatbestendig inrichten van de provincie richting 2050,

=De doelgroep van de monitor zijn GS en Provinciale Staten (PS). Ook andere belanghebbenden die werken aan het klimaatbestendig inrichten van de provincie kunnen gebruik maken van de monitor,

=De monitor is bedoeld om inzicht te bieden in de voortgang van de opgave om ZuidHolland klimaatbestendig te maken. De monitor bevat daarom de indicatoren die iets zeggen over de voortgang van de inrichting van de provincie om de zes belangrijkste uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Er zijn inmiddels 30 mogelijke indicatoren geselecteerd om te monitoren. Nu wordt bekeken of er genoeg gegevens per indicator aanwezig zijn. Tevens worden de indicatoren uitgewerkt tot de zes uitdagingen die de basis vormen voor de monitor. Per uitdaging gaat met een dashboard gewerkt worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter