Nieuws
Interview lijsttrekker ChristenUnie Frank Wilschut

Vlietnieuws interviewt alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Ze krijgen allemaal dezelfde vragen voorgelegd zodat een vergelijking tussen de standpunten mogelijk wordt. Vandaag ChristenUnie-lijsttrekker Frank Wilschut

= Noem de drie grootste successen (politiek/beleidsmatig) in de laatste 4 jaar en de drie grootste dompers,

Waar ik trots op ben is dat we de afgelopen tijd het gesprek zijn gestart over betaalbare verduurzaming in onze gemeente. Zeker nu de gasprijzen zo stijgen zijn er veel mensen die dit niet kunnen betalen en in de knel komen. De belofte dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen, willen wij ook de komende vier jaar handen en voeten geven.

Ten tweede hebben wij er altijd op aangedrongen dat regelingen die er zijn voor gezinnen waar er weinig te besteden is maximaal gebruikt zouden worden. Zo hebben een hoop kinderen via de schoolspullenpas en de tabletregelingen beter kunnen meekomen op school. Belangrijk dat kinderen daarin dezelfde kansen krijgen.

Het derde waar ik trots op ben is dat we als gemeente langjarig gaan investeren in Leidschendam-Noord. We willen daar kansenongelijkheid terugdringen en voorkomen. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat vergt lange adem. Mooi dat we dat als hele raad beseffen en daar achter gaan staan.

Wat niet goed gaat, is dat relatie tussen overheid en inwoners meer op spanning is komen te staan. Steeds meer inwoners hebben moeite om de overheid en de politiek te vertrouwen. Wij zouden graag werken aan herstel van vertrouwen want de overheid is er juist voor inwoners. In het verlengde daarvan is het goed om ook in Leidschendam-Voorburg te werken aan een betere bestuurscultuur. Een cultuur waar we aandachtig luisteren naar inwoners en waar we na een goed gesprek over de verschillende belangen in de raad de knopen doorhakken.

Inhoudelijk is het jammer dat het lastig blijkt om openbaar vervoer voor Leidschendam-Zuid te organiseren. Een domper want we zouden graag onze hele gemeente aangesloten hebben op openbaar vervoer, als goed alternatief voor de auto.

= De bereikbaarheid van de gemeente is de laatste 4 jaar niet beter geworden. Hoe wel in de komende 4 jaar?

De bereikbaarheid met de auto loopt vast en daar zijn om eerlijk te niet heel veel mogelijkheden meer om dat te verbeteren voor automobilisten. Wij willen daarom inzetten op openbaar vervoer en fietsen als alternatief. De ChristenUnie wil inzetten op een ambitieuze fietsagenda gericht op groei van het fietsverkeer. Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op de korte afstand. Daarom krijgen voetgangers en fietsers in de gemeente voorrang als het aan de ChristenUnie ligt. Daarnaast willen we werken aan de verkeersveiligheid door de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur. Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur.

= Ondanks beloften en plannen is er de laatste 4 jaar vrijwel geen sociale woning gebouwd. Hoe gaat u dat veranderen in de komende 4 jaar?

Er moeten inderdaad meer sociale woningen worden gebouwd in Leidschendam-Voorburg. Er zijn nog te veel mensen die geen geschikte plek kunnen vinden in onze gemeente. Wij verwachten dat de harde eis van 30% sociale woningen bij elk nieuwe project zijn vruchten gaat afwerpen. Dat betekent ook dat er meer gebouwd moet worden in onze gemeente. Als het aan de ChristenUnie ligt willen we groene ruimte behouden en zetten we in op hogere bouw bij winkelcentra en OV-knooppunten. Daarnaast denken we dat extra woningen in Leidschendam-Noord en Stompwijk nodig zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Wat ook gaat helpen is dat landelijk de verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Zo krijgen de woningcorporaties veel meer geld om sociale woningen te bouwen.

= Stompwijk is nog steeds het stiefkindje van LV. Hoe gaat u dat veranderen?

Coert Bregman is onze nummer twee op de lijst en een ras-Stompwijker. Hij kent Stompwijk en Stompwijk kent hem. Daardoor weet de ChristenUnie erg goed wat er speelt in Stompwijk. Twee belangrijke zaken die belangrijk zijn voor Stompwijk zijn: Er moeten in Stompwijk extra woningen bij om het dorp leefbaar te houden. Er zijn nu teveel jongeren die Stompwijk moeten verlaten terwijl ze er graag blijven wonen. De ChristenUnie ziet daarnaast veel onontdekt potentieel voor het buitengebied en Stompwijk en wil dat de gemeente een toekomstvisie opstelt voor het buitengebied en Stompwijk. Wij willen inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden voor die visie: Kringlooplandbouw, voedsel dichtbij en de boer als medebeheerder en meer mogelijkheden voor recreatie.

= Haags beleid heeft steeds meer invloed op LV. Hoe gaat u de zelfstandige positie van LV waarborgen? Of wachten we op annexatie door Den Haag?

Wij zijn niet bang voor een Haagse annexatie maar het is zeker waar dat Den Haag een grote en belangrijke buurman/vrouw is. Bij ontwikkelingen op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg moeten we alert zijn. Den Haag heeft soms andere belangen dan onze gemeente. Gelukkig gaat de gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg over haar eigen gemeente en hebben we genoeg middelen om afspraken te maken en als dat nodig is te onderhandelen.

= De gemeentelijke begroting staat in het rood. Wat te doen: Lastenverhoging voor de inwoners, bezuinigen op bestaand beleid, geen nieuw beleid van een nieuwe coalitie?

In vergelijking met heel veel andere gemeenten doen we het goed en staan we er financieel prima voor. Mede dankzij het goede werk van Jan-Willem Rouwendal als wethouder financiën. De afgelopen tijd hebben gemeenten nieuwe taken gekregen van de landelijke overheid met minder geld, dat werkt niet en moet de landelijke overheid snel rechtzetten. Als gemeenten hebben we niet veel mogelijkheden om extra inkomsten te generen dus moeten we naar de landelijke overheid kijken of onze lokale lasten verhogen. Die lasten, denk aan de OZB en rioolheffing zijn in Leidschendam-Voorburg lager dan veel omliggende gemeenten. Bij bezuinigingen is het verhogen van die woonlasten naar het regionaal niveau bespreekbaar voor de ChristenUnie. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners en zorg, zo veel mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn

= Wat ziet u als de drie grootste uitdagingen de komende vier jaar?

De woningcrisis staat hoog op onze agenda. Er moeten extra huizen voor starters komen zodat zij überhaupt de kans krijgen om te starten. Daarnaast zien wij mogelijkheden in de combinatie van nieuwe woonvormen waarin jong en oud samenwonen. Zo ontstaat er verbinding tussen generaties en zorg voor elkaar.

Gezond de crisis uit is de tweede uitdaging als het aan de ChristenUnie ligt. Door de coronacrisis zijn we ongezonder gaan leven en merken we dat onze (mentale) gezondheid ook onder druk staat. We hebben best wat veerkracht nodig gehad en daarom moet ook daar aandacht voor komen. Iedereen moet ergens laagdrempelig binnen kunnen lopen voor hulp en een gesprek.

Als derde vragen de klimaatcrisis en energiearmoede om een duidelijke aanpak. De ChristenUnie gelooft dat we vaart moeten maken met duurzaamheid. De huidige oplopende gasprijzen vragen dat we snelheid maken met isoleren van onze huizen en per wijk kijken hoe we over gaan van grijs naar groen.

= Bent u als lijsttrekker ook bereid wethouder te worden in een volgende coalitie? Zo ja, acht u zichzelf daartoe geschikt en op grond waarvan dan wel?

De afgelopen jaren hadden we, samen met de SGP, 1 zetel in de gemeenteraad. We hebben laten zien een stabiele partner te zijn, toch verwacht ik dat de kans klein is dat we nog een keer nodig zijn. Als er een beroep op ons wordt gedaan hebben we geschikte kandidaten. Ik zelf zal graag het ambt van gemeenteraadslid vervullen. Aan het hoofd van de gemeente staat tenslotte de gemeenteraad.

= Indien u aan een coalitie kunt gaan deelnemen, welke partijen hebben dan uw voorkeur als coalitiepartners?

We werken graag samen met alle partijen die ook willen inzetten op duurzaam samenleven in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Dus extra impuls geven aan woningbouw voor oud en jong, gezond de crisis uit en vaart maken met duurzaamheid.

= Wat is uw hartenkreet/motto voor de komende 4 jaar?

Ik zet mij graag in voor Leidschendam, Stompwijk en Voorburg geïnspireerd door dit mooie vers uit de Bijbel: ‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’. (Jeremia 29:7)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter