Nieuws
Interview lijsttrekker VVD Astrid van Eekelen

Vlietnieuws interviewt alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Ze krijgen allemaal dezelfde vragen voorgelegd zodat een vergelijking tussen de standpunten mogelijk wordt. Vandaag VVD-lijsttrekker Astrid van Eekelen.

= Noem de drie grootste successen (politiek/beleidsmatig) in de laatste 4 jaar en de drie grootste dompers,

Ik ben de vorige verkiezingen ingegaan met een groot aantal punten die ik wilde realiseren of juist behouden. Het was niet makkelijk, maar parkeren is nog steeds gratis, de OZB is de afgelopen 4 jaar gelijk gebleven en we hebben de periode afgesloten met en sluitende begroting voor de komende jaren. We wilden een permanente locatie voor de rugbyclub, en die is gevonden. Ook is het gelukt om de jarenlange discussie over de theaters eindelijk te beslechten en een plan voor de toekomst van de bieb te presenteren. En elke wijk heeft nu zijn eigen afvalsysteem dat werkt. Ja, ook dat kan nog een stuk beter, maar als je bedenkt in weke puinhoop we 4 jaar geleden zaten is dat ook een succes te noemen. Als ik dan een top 3 zou moeten maken dan ga ik voor het behoud van gratis parkeren, de nieuwe plek voor VRC en het toekomstplan voor de bieb.

Er zijn ook dingen niet gelukt. Het is niet gelukt om de enorme groei van de uitgaven aan jeugdzorg onder controle te krijgen. Het is ook niet gelukt om de wooncrisis het hoofd te bieden en het plan van het college om de extra brug aan te leggen is weggestemd door een meerderheid in de gemeenteraad. Maar zonder twijfel was Corona natuurlijk de grootste domper. Als wethouder heb ik gezien hoe moeilijk inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen het hebben gehad. Hier zijn we nog steeds niet helemaal doorheen.

= De bereikbaarheid van de gemeente is de laatste 4 jaar niet beter geworden. Hoe wel in de komende 4 jaar?

Er zal fors geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur. Als het gaat om het Damcentrum dan wil ik dat de route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. Het is echt niet de bedoeling om via de Sluis te rijden als je van de snelweg naar Leidschendam-Noord wilt of andersom. Maar het Damcentrum afsluiten met horrorpollers gaat wat mij betreft niet gebeuren.

Het Damcentrum is niet het enige knelpunt natuurlijk. Rondom de Mall en de N14 is ook een heleboel nodig.

= Ondanks beloften en plannen is er de laatste 4 jaar vrijwel geen sociale woning gebouwd. Hoe gaat u dat veranderen in de komende 4 jaar?

In onze gemeente worden ruim 1000 sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar eigenlijk geen recht op hebben. In plaats van bij nieuwbouw steeds 30% sociale huurwoningen te eisen, is het veel effectiever om eerst dit zogenaamde scheefwonen aan te pakken. De ervaring hier en in andere gemeenten leert dat een bouweis van 30% sociale huurwoningen die wachtlijsten helemaal niet oplost. Het vertraagt of belemmert nieuwbouw juist. In plaats van meer sociale woningbouw zorgt die eis in totaliteit juist voor minder woningen. Die eis wil ik daarom loslaten. Zo kan de focus komen te liggen op bouw van woningen die de doorstroom op de woningmarkt bevorderen: middeldure koop- en huurwoningen en woningen voor senioren. Dan kunnen scheefwoners doorstromen en komen er vanzelf sociale huurwoningen vrij.

= Stompwijk is nog steeds het stiefkindje van LV. Hoe gaat u dat veranderen?

Wat een negatieve vraag. Volgens wie is dat zo? Als u met stiefkindje bedoelt dat Stompwijk een eigen karakter heeft binnen de gemeente dan wil ik dat helemaal niet veranderen. Stompwijk is een hechte gemeenschap, vol ondernemerschap, midden in het groen. Ik koester dat juist. Wat ik wil veanderen is dat er weer wordt gebouwd in Stompwijk, binnen de bebouwde kom. Zodat bijvoorbeeld oudere mensen die nu in een groot huis met een tuin wonen kunnen doorstromen naar een mooi appartement. Dat jongeren die op zoek zijn naar een eigen woning die kunnen vinden in het eigen dorp. Ik wil dat de rondweg zo snel mogelijk klaar is, waarna we ook de Doctor van Noortstraat eens goed onder handen kunnen nemen en anders kunnen inrichten.

= Haags beleid heeft steeds meer invloed op LV. Hoe gaat u de zelfstandige positie van LV waarborgen? Of wachten we op annexatie door Den Haag?

Annexatie is niet aan de orde, nu niet en nooit niet. Maar dat de ontwikkelingen om ons heen effect op ons hebben is overduidelijk. Door samen te werken, met Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar en Voorschoten, maar ook met Den Haag, kunnen we de negatieve effecten beperken en juist ten goede keren voor onze inwoners. Dingen als het ondergronds brengen van de A12, geluidswerende maatregelen langs de A4 en ongelijkvloerse kruisingen van de N14 zullen we regionaal en dus samen moeten aanpakken. Juist door ‘zelfstandig’ te willen zijn, loop je het gevaar dat er negatieve besluiten genomen gaan worden. Door intensief samen te werken is het me gelukt om de plannen over de HOV terug naar de tekentafel te krijgen toen bleek dat er onvoldoende rekening gehouden werd met onze belangen.

= De gemeentelijke begroting staat in het rood. Wat te doen: Lastenverhoging voor de inwoners, bezuinigen op bestaand beleid, geen nieuw beleid van een nieuwe coalitie?

De afgelopen jaren is onze gemeente er financieel juist veel beter voor komen te staan. Van regionaal zorgenkindje zijn we opgeklommen naar koploper. Dat komt deels door de verkoop van de Eneco-aandelen. De inkomsten daaruit stellen ons in staat fors te investeren. Investeren in infrastructuur, de energietransistie, langer thuis wonen en meer belangrijke zaken. Maar het klopt dat er structureel de komende jaren meer uitgaat dan er binnenkomt, dat zal dus minder moeten. We geven een hoop uit aan dingen die best wat minder kunnen. Zoals ik eerder al zei: we moeten bijvoorbeeld de uitgaven aan de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning onder controle krijgen, Daar zijn harde keuzes broodnodig. Doen we dat niet, dan eten die kosten als een koekoeksjong alle andere uitgaven op. Dat mag niet gebeuren. Lastenverhoging is voor mij niet aan de orde. Ik houd mijn hand pas op bij de inwoners als dat echt nodig is, niet om onnodige uitgaven van de gemeente mee te dekken.

= Wat ziet u als de drie grootste uitdagingen de komende vier jaar?

De gemeente groen en bereikbaar houden, financieel gezond blijven en voldoende woningen realiseren voor onze inwoners.

= Bent u als lijsttrekker ook bereid wethouder te worden in een volgende coalitie? Zo ja, acht u zichzelf daartoe geschikt en op grond waarvan dan wel?

Ik ben de afgelopen 4 jaar wethouder geweest en heb in die rol heel veel mooie dingen kunnen realiseren. Dat zet ik graag voort.

= Indien u aan een coalitie kunt gaan deelnemen, welke partijen hebben dan uw voorkeur als coalitiepartners?

Partijen die net als ik gaan voor een groen, veilig, bereikbaar en ondernemend Leidschendam-Voorburg. Een Leidschendam-Voorburg dat bovendien ook haar huishoudboekje goed op orde heeft.

= Wat is uw hartenkreet/motto voor de komende 4 jaar?

Ruim baan voor een groen, veilig en ondernemend Leidschendam-Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com