Nieuws
PvdA: Rechtencheck bijstandontvangers ‘belediging’

De ‘rechtencheck’ die B&W willen doorvoeren bij inwoners met een bijstandsuitkering ‘is een belediging voor onze inwoners met de kleinste portemonnee en moet van de baan’. Dat stelt de PvdA in reactie op het besluit. Vlietnieuws publiceerde er maandag en dinsdag over. Door de maatregel willen VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie 540.000 euro besparen.

‘De maatregel is als bezuinigingsvoorstel in de begroting van onze gemeente opgenomen. Stopzetten van uitkeringen, om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd op gesprek om ‘de rechtmatigheid van die uitkering te controleren’. Met een beoogde besparing van €540.000 bij deze maatregel in het achterhoofd, lijkt het de PvdA onvoorstelbaar dat er echt veel aandacht uitgaat naar de tweede doelstelling van het gesprek: om te bezien of inwoners nog een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben’, stelt PvdA-gemeenteraadslid Suzanne Kok.

‘Het is schrikbarend dat, tegen het licht van de recente zeer schrijnende voorbeelden van onrechtmatig en onheus optreden van de landelijke overheid, een maatregel als deze in onze gemeente is ingevoerd. De maatregel gaat uit van ongefundeerd wantrouwen richting gebruikers van sociale voorzieningen. Bovendien impliceert het grote bedrag van de beoogde besparing dat er rigoureus wordt ingegrepen op het moment dat er onregelmatigheden zouden worden opgemerkt’.

‘De PvdA wil bij de uitvoering van sociale voorzieningen uitgaan van vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Sociale zekerheid is een belangrijke verworvenheid in onze verzorgingsstaat. De PvdA is voorstander van het uitnodigen van álle uitkeringsgerechtigden (dus niet alleen de huidige ontvangers) voor een perspectiefgesprek. Een gesprek dat gericht is op goede begeleiding. Een gesprek waarin de overheid naast mensen gaat zitten, niet tegenover hen gaat staan. Bovendien blijkt uit de praktijk dat onregelmatigheden in het ontvangen van voorzieningen meestal het gevolg zijn van onbedoelde, menselijke fouten’.

‘De insteek die het college van B&W nu kiest, is buiten proportie. In plaats daarvan zou de menselijke maat leidend moeten zijn, met een oplossing op maat mocht er toch sprake zijn van onterecht ontvangen voorzieningen. De rechtencheck ondergraaft het vertrouwen in onze inwoners en de menselijke maat is ver te zoeken. Als we in Leidschendam-Voorburg belang hechten aan deze principes, moet de rechtencheck zo snel mogelijk van de baan’.

Het raadslid heeft B&W ook zet vragen gesteld over de ‘rechtencheck’:

1) Is het proces van de ‘rechtencheck’ al van start gegaan? Zo ja, per wanneer,

2) Welke partij of welk organisatieonderdeel is belast met de uitvoering van de ‘rechtencheck’,

3) Hoeveel mensen worden uitgenodigd voor een gesprek? Hoe verhouden deze getallen zich tot het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente? Is er een selectie voor de uitnodigingen toegepast en zo ja, welke criteria zijn daarbij gehanteerd,

4) Hoeveel mensen zijn inmiddels bezocht voor een gesprek,

5) Bestaan er richtlijnen voor het voeren van dit gesprek? Zo ja, hoe zien die eruit,

6) Heeft de uitvoering van de ‘rechtencheck’ tot nu toe tot nieuwe beschikkingen ten aanzien van de bijstand of andere sociale voorzieningen geleid? Van welke aard zijn deze beschikkingen?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter