Nieuws
Chaos rond de Mall; CDA heeft vele vragen

CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller heeft B&W een groot aantal vragen gesteld over de verkeerschaos rond de Mall, met effecten op andere lokale wegen en Rijkswegen in de buurt, afgelopen Pinksterweekeinde. Het raadslid spreekt van een ‘verkeersinfarct’ en ‘geen goede promotie voor onze mooie gemeente’.

=Hoe komt het dat onze gemeente bijna anderhalf jaar na opening van de Mall nog steeds in één grote verkeerschaos verzand raakt? Welke lering is getrokken uit de afgelopen maanden, en wat is daarvan inmiddels toegepast? Welke lessen moeten nog worden toegepast en wanneer gaat dat gebeuren?

=Op 22 februari heeft de gemeenteraad gelden beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve mobiliteit en een krediet beschikbaar gesteld. Hoever staat het met de maatregelen waarvoor de gelden beschikbaar zijn gesteld? Welke maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd en wat is het effect? Kunt u van de maatregelen die nog niet zijn ingevoerd een planning geven voor invoering?

=Op 22 februari is voorts unaniem een motie aangenomen om URW (eigenaar van de Mall, red.) voor 50% mee te laten betalen aan de kosten van de verkeersmaatregelen. Hoever staat het met de uitvoering van deze motie?

=De CDA-fractie heeft vorig jaar juni vragen gesteld over de verkeersdrukte in het weekend van Pinksteren 2021. Het antwoord luidde toen ‘Deze vragen betreffen de situatie die ontstaan is in de eerste weken van opening van de Mall of the Netherlands en op Tweede Pinksterdag’. Erkent de wethouder dat, nu de situatie een jaar later nog steeds regelmatig voorkomt, deze situatie niet eenmalig maar structureel is?

=Klopt het dat er geen P+R mogelijkheden zijn ingezet afgelopen weekend? Zo nee, waarom niet? Welke initiatieven neemt de wethouder, samen met URW voor een serieuze P&R voorziening buiten de directe omgeving van de The Mall, waarbij shuttles bezoekers gratis van en naar The Mall brengen? Bij de Floriade in Almere worden bezoekers naar afgelegen parkeerplekken verwezen en per kabelbaan naar de expositie vervoerd. Is de wethouder voornemens deze optie ook voor The Mall te overwegen?

=Welke andere opties voor de aanpak van de verkeerschaos worden door de wethouder overwogen?

=Verkeersregelaars bij de ingangen van de parkeergarages werden genegeerd door weggebruikers, zoals ook op video’s in de media te zien is. a. Hoe wordt de veiligheid van de verkeersregelaars geborgd? b. Wat is het nut van verkeersregelaars op punten waar zij gewoon genegeerd worden? c. Wat zijn de gevolgen/consequenties voor bestuurders die willens en wetens deze regelaars negeren?

=Wat was de inzet van (parkeer)handhaving in de wijken rondom de Mall dit weekend? Is er opgeschaald? Waarom niet? a. Hoe frequent gaat de wethouder handhavers de wijk insturen nadat de aangekondigde blauwe zone in de Heuvel is ingesteld? b. Hoe wordt gehandhaafd op privéparkeerterreinen in omliggende wijken? c. Hebben de handhavers onveilige verkeerssituaties in de wijken geconstateerd? Zo ja, welke situaties en waar? En wat?

=De kruispunten staan vaak vol met verkeer dat bij groen licht doorrijdt, maar midden op het kruispunt vaststaat. De verkeerslichten kunnen dan wel slim zijn afgesteld, de weggebruikers moeten blijkbaar nog een smart-instelling krijgen. a. Worden doorrijders die kruispunten blokkeren, hiervoor achteraf beboet? Waarom niet? b. Waarom worden er geen verkeersregelaars op de kruispunten ingezet om het blokkeren van de kruispunten te voorkomen en zo de doorstroom zoveel mogelijk op gang te houden?

=Is er een risico-inventarisatie voor de verkeersdrukte en eventuele verkeerscalamiteiten die zich dan kunnen voordoen? Zo ja, kan deze worden gedeeld met de raad?

=Wat zijn de gevolgen van geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de wijken rondom de Mall in dergelijke drukke weekenden? Welke maatregelen worden genomen om de leefbaarheid van omliggende wijken te verbeteren?

=Op Twitter zagen we dat verantwoordelijk wethouder Van Eekelen dit weekend aanwezig was bij de kampioenswedstrijd van Dames 1 van Forum Sport en Rotterdam bezocht. Waar was de wethouder dit weekend toen het verkeer in en rond onze gemeente helemaal vast stond door Mall-bezoekers?

=Is de burgemeester bereid, op grond van zijn bevoegdheid voor de openbare orde en veiligheid, the Mall in voorkomende situaties te sluiten? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter