Nieuws
Nieuwe coalitie zet op burgerparticipatie

De coalitie van VVD, GBLV en D66 wil het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de lokale politiek herstellen. Men zet daarom vol in op burgerparticipatie. Inwoners en ondernemers worden direct bij nieuw beleid en ruimtelijke plannen betrokken. De partijen willen ook gebruik gaan maken van de kennis bij burgers en ondernemers. Er komt een leidraad participatie en een nieuwe participatieverordening. B&W gaan wijk- en dorpsgesprekken voeren.

Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord met als opschrift ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’. De drie partijen gaan jaarlijks 2,2 miljoen euro extra uitgeven. Daarnaast zal er sneller geld uitgegeven gaan worden uit de reserves voor duurzaamheid, energieomwenteling, langer zelfstandig wonen, mobiliteit. In de begroting 2023 zal een en ander uitgewerkt worden.

‘Inwoners centraal stellen en ervoor zorgen dat we participatie in ons DNA hebben’, zo staat in het akkoord. Ook willen de coalitiepartijen ‘openstaan voor signalen en initiatieven vanuit de samenleving’. In elk stuk dat B&W naar de gemeenteraad zenden komt een participatieparagraaf. Er komen ook voorstellen om jongeren te betrekken bij het maken van plannen en de besluitvorming daar over.

De hoofdpunten uit het akkoord:

= Verkeer/Bereikbaarheid:

– Parkeren blijft gratis,

– Het Damcentrum (Leidschendam) wordt autoluw. Er komt daar een milieuzone,

– Er wordt nog meer geld gestoken in maatregelen om de verkeerssituatie rond de Mall te verbeteren,

– Een nieuwe openbaar vervoerverbinding vanuit Den Haag CS via Binckhorst naar Voorburg wordt in Voorburg-West goed en veilig ingepast. Dat gebeurt samen met bewoners,

– Er is steun voor initiatieven om de A12/Utrechtsebaan ondergronds te brengen (Huygenstunnel),

– Bezitters van een elektrische auto kunnen die opladen via een kabelgoottegel,

– Het parkeerterrein bij Station Mariahoeve blijft bestaan.

= Woningbouw:

– Bij woningbouw wordt de nadruk gelegd op sociaal- en middensegment (huur en koop). Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van gemiddeld 30 procent sociale woningbouw over de hele gemeente gemeten,

– In de Leidschendamse wijk Prinsenhof komen woningen in het midden en dure segment,

– Er komt een plan om scheefwonen (het wonen in een te goedkoop huis) tegen te gaan,

– De meest kansrijke woningbouwprojecten (aantal woningen, bijdrage aan doorstroming) krijgen voorrang van de gemeente.

= Lasten/Financiën:

– De hondenbelasting wordt afgeschaft,

– De lasten voor inwoners en ondernemers worden zo laag mogelijk gehouden. De netto woonlasten gaan niet omhoog,

– Bij financiële problemen wordt eerst gekeken naar de eigen doelen en activiteiten als bezuinigingsmaatregel. Er wordt ook gekeken naar externe financieringsbronnen.

= Duurzaamheid:

– Er komen een Lokaal Klimaatakkoord en een Groen Actieplan. De openbare ruimte wordt groener door meer bomen, planten en struiken. Er wordt geïnvesteerd in een groen netwerk van parken, buitenruimte, bermen en water. Inwoners krijgen hulp hun buurt groener te maken. Er komen meer waterbergingen,

– De coalitie maakt een economisch beleid voor Stompwijk en het buitengebied gericht op behoud land- en tuinbouw,

– De gemeente neemt het voortouw bij verduurzaming en isolatie. Via kostenbesparing moet energiearmoede voorkomen worden,

– Er komt een ‘optimale vorm van afvalverwerking’: praktisch en betaalbaar.

= Veiligheid:

– Elke wijk krijgt een ‘actieplan veiligheid’ dat wordt opgesteld met inwoners en ondernemers. Er komen meer boa’s. Rond de jaarwisseling komen er vuurwerkvrije zone’s. Gemeentelijke handhavers krijgen doelstellingen die zij moeten halen. Er komt een lachgasverbod.

= Sociaal Domein:

– Regelingen in de bijzondere bijstand worden aangepast als zij de overstap naar een betaalde baan ontmoedigen,

– Jeugdhulp wordt ‘afgebakend’,

– Er komt een eigen bijdrage voor dagbesteding die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt,

– Fraude en misbruik van voorzieningen wordt aangepakt,

– Zorg, ondersteuning en voorzieningen worden per wijk geregeld.

= Onderwijs:

– Schoolklassen gaan de gemeenteraad bezoeken en leren over democratie. Er komt beter taalonderwijs aan peuters en hun ouders,

– Bekeken wordt of er een school kan komen in Klein Plaspoel Polder,

– Nieuwkomers moeten zich maximaal inspannen te integreren en Nederlands te leren.

= Cultuur/sport/recreatie:

– Er komt duidelijkheid over de toekomst van Museum Swaensteyn Voorburg,

– De rijke historie van de gemeente zal nadrukkelijker worden uitgedragen,

– Er wordt gezocht voor een locatie voor buitenzwemwater met recreatie,

– Er komt een investeringsfonds voor sportaccommodaties,

– Er wordt opnieuw gekeken naar het systeem van subsidietafels: organisaties die rond één thema subsidie van de gemeente krijgen dat ze zelf moeten verdelen. Subsidies worden voor meerdere jaren toegekend.

= Economie

– Ondernemers worden zo min mogelijk belemmerd. De gemeente richt zich nadrukkelijk op zzp’ers en kleine ondernemers,

– B&W gaan meewerken aan een regionale samenwerkingsagenda. Uitgangspunt daarbij: voor wat hoort wat; geven en nemen.

Bij de presentatie sprak Astrid van Eekelen over ‘heel veel ambitie’. Het akkoord is er een op hoofdlijnen, zo gaf zij aan; een ‘rode draad’ voor de komende vier jaar. Daarnaast is bewust veel open gelaten om zo alle partijen in de gemeenteraad de mogelijkheid te geven actief aan het beleid deel te nemen. De VVD-leider sprak over een ‘wendbaar en creatief’ college van B&W. ,,Een fantastische club die alle uitdagingen het hoofd gaat bieden.’’ Volgens formateur Paul de Krom (VVD) willen de drie partijen er met z’n allen echt iets moois van maken. Hij sprak over ‘een zeer gemotiveerd team’.

Op 16 juni is er een debat over het coalitieakkoord in de gemeenteraad en worden de wethouders officieel benoemd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter