Mening
Blog: Missie en visie

‘Missie en visie’ is de kop boven de eerste blokken tekst in het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66.

‘Als coalitie van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg zijn wij er voor u. Want alleen samen met u kunnen we onze mooie gemeente bereikbaar, veilig, duurzaam en groen houden, met genoeg voorzieningen voor iedereen’, zo staat er.

‘We wonen in een gemeente waar het draait om de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Want het is in de eerste plaats dankzij de mensen zelf dat het hier prettig wonen, werken en recreëren is. Samen met u zorgen wij dat dit zo blijft’.

‘Daarin zien wij als rol voor de gemeente dat ze in de eerste plaats steunt, dat ze stuurt waar nodig is en dat ze daarnaast de juiste voorwaarden schept om dit mogelijk te maken. Dat is waar u ons op aan kunt spreken’.

‘De komende periode zijn deze visie en missie steeds weer bepalend voor de manier waarop we omgaan met de grote uitdagingen van deze tijd’.

Mooie volzinnen, maar een visie? Een missie? Een vergezicht waar de drie liberale partijen met deze gemeente heen willen ontbreekt in het akkoord. Zo ook een concrete invulling van ‘de missie’.

‘Verkenner’ Henk Bouwmans gaf op 1 april aan dat er 4 thema’s waren die eruit sprongen: woningbouw, omgang met inwoners, duurzaamheid, verkeer en bereikbaarheid. Dat waren de belangrijkste onderwerpen die door de beoogde coalitiepartners geregeld moesten worden.

Wat zegt het coalitieakkoord? Bij de woningbouw alleen dat er nadruk ligt op sociaal en middensegment. Tegelijk wordt de 30 procent sociale woningen in nieuwbouwprojecten losgelaten. Dat wordt gemiddeld 30 procent over de hele gemeente. Over de 20 procent eis voor het middensegment, geen letter. Een plan van aanpak voor scheefwonen (wonen in een te goedkoop huis). En in Prinsenhof (Leidschendam) komen duurdere woningen. Concreet? Niet echt. Geen aantallen te realiseren woningen. Geen nieuwe initiatieven. Eerder minder dan meer sociale woningbouw terwijl daar toch zo’n nood aan is.

Omgang met inwoners dan. Een lofzang op participatie. Burgers, en ondernemers, worden voortaan vanaf het begin bij het beleid en de besluitvorming betrokken. Er zal naar hen geluisterd gaan worden. De gemeente wil hun kennis en kunde gaan benutten. Dat hoorden we in de afgelopen jaren al eerder vanuit het Raadhuis, waar toen ook al de VVD zetelde? Feitelijk stuitte het steeds weer op de wens van de ambtenaren en de politici om toch zelf de touwtjes in handen te willen houden. Daar helpen ook een nu aangekondigde Leidraad Participatie en een nieuwe Verordening Participatie niet tegen. Alleen meer papier, regels en voorwaarden.

Duurzaamheid. Ook hier geen nieuwe plannen, geen nieuwe doelstellingen, geen nieuwe initiatieven. Verder dan een aankondiging van een Lokaal Klimaatakkoord en een Groen Actieplan, inclusief een groenere buitenruimte, komen VVD, GBLV en D66 niet. Over energiebesparing/voorziening/omwenteling geen woord.

Tenslotte verkeer/bereikbaarheid. Het parkeren blijft gratis (dus geen rem op autogebruik). Het Damcentrum wordt autoluw. Waar het autoverkeer daar dan heen moet, staat nergens. Een nieuwe oeververbinding staat in elk geval niet in het stuk. Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Den Haag CS-Binckhorst-Voorburg kan er komen. En rond de Mall wordt er nog meer geld besteed aan maatregelen die de periodieke verkeerschaos daar helpen oplossen. Hoeveel geld en waaraan; het is gissen. Er ligt bovendien al een heel pakket (kosten 1,2 tot 2 miljoen euro) waar nog niets mee is gedaan. En aan de N14 (Rijksweg) kun je als gemeente niets doen, ondanks de verzekering in het coalitieakkoord dat er ‘alles binnen onze macht’ aan wordt gedaan om de ongelijkvloerse kruisingen zo snel mogelijk te realiseren.

Al met al vaagheid troef. Past ook eigenlijk wel bij het liberale motto ‘laissez faire’, wat zoveel betekent als ‘laat maar gaan’. Terwijl de door de drie coalitiepartijen benoemde ‘uitdagingen’ toch juist om een krachtig ingrijpen vragen. Zo niet schreeuwen.

Opvallend genoeg (of wellicht wel niet bij liberale partijen) is dat ingrijpen gereserveerd voor de sociale sector: de bijstand, de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daar kan het allemaal wel wat minder, zo blijkt uit het coalitieakkoord.

Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang luidt het opschrift van het coalitieakkoord. Drie V’s die eigenlijk staan voor allemaal samen slaan we af naar rechts (in politieke zin) en dan komt het allemaal wel goed. Als u in sprookjes gelooft.

Hoe dan ook hebben VVD, GBLV en D66 zich al tegen kritiek ingedekt. Zo staat in het akkoord dat er veel open gelaten is om de oppositie in de gemeenteraad een kans te geven mee te doen bij de uitvoering van alle plannen. En natuurlijk is er de participatie; de invloed die burgers en ondernemers krijgen bij beleidsvorming en -uitvoering. Prachtig alibi om je als politici nu op de vlakte te houden. Of de dooddoener dat het coalitieakkoord alleen een stuk op hoofdlijnen is. Alsof je daar twee maanden onderhandelen voor nodig hebt.

De nieuwe coalitiepartijen zeggen vertrouwen in de lokale politiek te willen herstellen. Ze baseren zich daarbij op de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezing: 51 procent tegen dik 57 procent vier jaar eerder. Het gezag van de gemeenteraad komt daardoor in het geding, zo tekende Henk Bouwmans eerder op. En dat baart de politieke partijen zorgen.

Misschien zouden de lokale politici zich eens moeten bedenken dat je gezag moet verdienen. Door daden in plaats van woorden. En dat geldt ook voor VVD, GBLV en D66. Ambities, waarvan men zegt er heel veel te hebben, zijn leuk; concrete actie, daar komt het op aan. Eerst zien, dan vertrouwen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter