Nieuws
Kleine windturbines en zonnevelden

De provincie Zuid-Holland wil ruimte maken voor het opwekken van windenergie met kleine windturbines en het opwekken van zonne-energie met zonnevelden. Dat blijkt uit nieuwe regels die de provincie ter inzage heeft gelegd. De gemeenteraad heeft zich eerder gekeerd tegen de bouw van windturbines en de aanleg van zonnevelden binnen de gemeentegrenzen.

‘Naast de grote windturbines is er in de provincie ruimte voor kleinere windturbines. Turbines met een as-hoogte tot 15 meter mogen binnen en buiten bestaand stads- en dorpsgebied worden geplaatst, mits rekening gehouden wordt met het omringende landschap en de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Voor windturbines met een as-hoogte tot 45 meter kan de gemeente daarin haar afwegingen maken vanuit het lokale effect op de energieopwekking en ruimtelijke impact’, aldus de provincie.

Wat zonnevelden betreft gaat de voorkeur gaat uit naar het plaatsen op daken of binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Nu wil de provincie de zonnevelden ook buiten bestaand stads- en dorpsgebied mogelijk maken.

Op basis van een viertal principes – bescherming schaarse open ruimte, meervoudig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, vraag en aanbod bij elkaar – zijn in de hele provincie zonnevelden buiten het bestaand stads- en dorpsgebied mogelijk op een drietal locaties, aldus de provincie: op agrarische percelen (veld maximaal 2,5 hectare), locaties die vallen onder de functie verkeersinfrastructuur (bermen en taluds van rijks- en provinciale wegen, spoorwegen en parkeerplaatsen); Voormalige stortplaatsen, slibdepots, waterbassins (bijvoorbeeld bij kassen) en spaarbekkens.

‘Als met de genoemde locaties onvoldoende opwekking van elektriciteit kan worden gerealiseerd is het realiseren van zonnevelden in beperkte mate en onder voorwaarden mogelijk op de volgende locaties’, zo gaat de provincie verder: in glastuinbouwgebied; plekken waar een andere functie is toegedeeld (bijvoorbeeld bedrijventerrein, haven, woningbouw) maar waar die functie vooralsnog niet wordt gerealiseerd of waar een combinatie met zon mogelijk is (bijvoorbeeld het inrichten van waterbergingsgebieden); in combinatie met een windturbinepark.

Het provinciaal bestuur wil dat de helft van de productie van wind- en zonne-energie op land, lokaal eigendom is. ‘Lokaal eigendom wordt bij voorkeur gecombineerd met financiële participatie in verschillende vormen (obligaties, omgevingsfondsen of omwonenden regelingen). Niet alleen de provincie, ook gemeenten regio’s leggen uitgangspunten voor lokaal eigendom vast in hun beleid’.

De nieuwe regels staan in een Herziening van de omgevingsmodule energie transitie; het ruimtelijk beleid van de provincie waardoor de energie transitie gerealiseerd moet worden. Het stuk ligt tot 8 augustus ter inzage. Al eerder bepaalde de provincie zoekgebieden voor de bouw van windturbines en het opwekken van zonne-energie. Die veranderen niet.

‘De verwachting is dat de productie van warmte uit zon, zonthermie, zal toenemen zeker in die gebieden waar andere warmtebronnen niet voorhanden zijn, minder efficiënt of de netcapaciteit geen ruimte biedt voor de aansluiting’, aldus de provincie. Zonnethermievelden vergen boven- of ondergrondse opslag in vaten of reservoirs van een behoorlijk omvang. ‘Onderzocht gaat worden of deze benodigde infrastructuur voor de opslag nog aanleiding geeft voor het aanpassen van het omgevingsbeleid’, staat in de Herziening.

Over het eigendom van warmteprojecten spreekt de Herziening niet. ‘Deze herziening gaat over opwek van energie. Lokaal gaat het vaak om dezelfde collectieve partijen en ook om vergelijkbare spelregels in de participatie. Wij zullen hier in een van de volgende herzieningen van de verordening een plek voor vinden’, aldus de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter