Nieuws
Visie Vlietzone; vijf principes

Een nog te maken visie op de toekomst van de Vlietzone/Vlietzoom moet steunen op vijf ‘dragende principes’: een klimaatbestendig watersysteem, Vlietwaardig wonen en werken, verbindende groen-blauwe lijnen (groenstroken/sloten), het versterken van drie provinciale erfgoedlijnen (Romeinse Limes, Trekvliet en landgoederenzone), de Vliet als slowlane (langzame verbinding).

Dat heeft Anne Koning, gedeputeerde van Zuid-Holland bekend gemaakt in een brief aan de gemeenteraden van Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk en de verenigde vergaderingen van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland. In het stuk worden de ‘dragende principes’ niet verder uitgewerkt.

De brief is geschreven op basis van overleg tussen het provinciaal bestuur, de betrokken wethouders en de verantwoordelijke hoogheemraden. Volgens Koning zijn ‘vrijwel alle betrokken partijen positief over de dragende principes van de visie’. Wie er dwars ligt meldt zij niet.

Sinds 2020 wordt er door de betrokken partijen gewerkt aan een visie voor het gebied tussen Vliet en A4. ‘De aanleiding hiervoor was de zorg dat, door het ontbreken van een integraal beleid of toekomstbeeld, verrommeling en ruimtelijke ontwikkelingen zonder de nodige samenhang zouden plaatsvinden en dat daarmee de bijzondere kwaliteiten van de Vlietzone verder achteruit zouden gaan’, aldus Koning.

‘De Vlietzone is een gebied waar de inwoners van de regio kunnen ontspannen en genieten van water, groen en cultuurhistorie: bijzondere kwaliteiten die het waard zijn om te behouden en te worden versterkt. De Vlietzone is echter ook deel van het groenstedelijk landschap van de Zuidelijke Randstad, waar gewoond en gewerkt wordt en waar in de komende jaren grote opgaven op het gebied van wonen, werken, energie en klimaat een plek moeten krijgen’.

‘Op 7 maart hebben wij in het bestuurlijk overleg Vlietzone deze eerste aanzet tot een ambitiedocument besproken en geconstateerd dat het een goede opmaat is voor een visie waarin de Vlietzone, als waardevolle en karakteristieke groenzone in het stedelijk gebied en als onderdeel van het landschapspark Zuidvleugel, ruimte biedt voor ontspanning en verkoeling, biodiversiteit en cultuurhistorie’, stelt de gedeputeerde ter inleiding op de dragende principes.

‘De ruimte in de Vlietzone is schaars terwijl de regio blijft groeien. Dat vraagt om keuzes, die wij op 7 maart nog niet hebben kunnen maken omdat het document daarvoor nog niet ver genoeg was uitgewerkt. Wij hebben wel de ambitie uitgesproken om die keuzes nog vóór de zomer in een gezamenlijk bestuurlijk overleg te maken’. Er wordt ook een onderzoek gestart naar mogelijkheden de Vlietzoom veiliger te ontsluiten.

‘Indien wij onverhoopt nog geen keuzes kunnen maken, zullen wij heldere afspraken vastleggen over de vervolgaanpak en het mogelijk beëindigen van dit visietraject. Na het volgend bestuurlijk overleg in juni zullen wij de resultaten daarvan met de belanghebbenden bespreken. Na de zomer wordt daar voor met hen een bijeenkomst georganiseerd’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter