Nieuws
Verder uitstel geluidwerend scherm A4 Vlietland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) willen eind augustus opnieuw beraad met alle betrokkenen over een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Op basis van dat beraad wil men dan voorkeursalternatieven aan Provinciale Staten gaan voorleggen inclusief de financiële gevolgen.

Dat hebben GS in een brief aan Provinciale Staten laten weten. GS stellen tegelijkertijd dat de 5 miljoen euro die eerder voor het project was uitgetrokken waarschijnlijk niet genoeg is vanwege prijsstijgingen, hogere loonkosten en inflatie. Indien nodig willen GS in de begroting 2023 meer geld beschikbaar stellen.

Inmiddels is al duidelijk geworden dat de ondergrond slapper is dan gedacht. De fundering van geluidsschermen moet hiermee zwaarder worden uitgevoerd en wordt dus duurder dan eerder geraamd. Daarnaast eisen Gasunie en Dunea dat het effect van de bouw van een geluidscherm op de hier aanwezige gas- en waterleiding tot een absoluut minimum wordt beperkt gezien het grote maatschappelijke belang.

GS geven een overzicht per tracédeel van het geluidscherm:

‘Tracédeel 1 (tussen Jan Bakkersloot en Vinkesloot) Zoals eerder per brief aan u bericht liep het voornemen snel te starten met tracédeel 1 spaak op een dure offerte van Rijnlandroutebouwer COMOL5. De alternatieven, waaronder doortrekken van een geluidsscherm of het aanleggen van een grondwal conform eerdere voorstellen van Recreatiecentrum Vlietland B.V. worden nu getekend en doorgerekend waarbij ook de impact op het gebied wordt betrokken en de geluidwerende eigenschappen minimaal hetzelfde blijven. Op basis daarvan kan vervolgens een keuze worden gemaakt. Wij hopen die na de zomer te kunnen maken.’

‘Tracédeel 2 (tussen Jan Bakkersloot en Weegsloot). Hier wordt uitgegaan van een absorberend geluidsscherm van 3 meter hoog, gefundeerd op buispalen, ter plaatse van het ruiterpad. Aanvullende wensen van gebiedspartijen, zoals het doortrekken van de schermen over de sloten, een langer en hoger scherm worden meegenomen in planning en kostenopstelling opdat deze kunnen worden overwogen’.

‘Tracédeel 3 (ter hoogte van de Meeslouwerplas) Voor dit tracédeel gelden beperkingen door de gasleiding en de hoogte van het dijklichaam (waterkering) waarop de recreatieve paden liggen. Vele gebiedspartijen hebben voor tracédeel 3 een voorkeur uitgesproken voor afscherming van het zicht op de A4 met behulp van (geluidabsorberende) beplanting. Bijkomend voordeel is een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van de in het Statenvoorstel genoemde geluidsscherm’.

‘Tracédeel 4 (ter hoogte van de Vogelplas Starrevaart) Geotechnisch onderzoek, gevolgd door berekeningen, leert dat een oplossing in de vorm van een scherm technisch realiseerbaar is binnen de strenge technische randvoorwaarden van Gasunie en Dunea. Dit is ook afgestemd met en bevestigd door deze organisaties. De combinatie van een slappere ondergrond en strenge eisen van de leidingeigenaren zorgt op dit tracédeel echter voor een forse kostenstijging. Over een passende oplossing op dit tracé zullen we met de betrokken gebiedspartijen verder spreken. Daarbij hoort ook Staatsbosbeheer bij als eigenaar van de grond op deze locatie’.

De verplichting het geluidscherm te bouwen bestaat al sinds 2009. Enkele jaren geleden eisten Provinciale Staten dat het er binnen twee jaar moest zijn. Toen werd ook de 5 miljoen euro voor de bouw vrijgemaakt. De termijn van twee jaar is al verstreken. Recent maanden Provinciale Staten het provinciaal bestuur opnieuw om tot actie over te gaan. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter