Nieuws
Gemeente kan het niet aan

De gemeente is niet in staat om asielzoekers, statushouders (asielzoekers die mogen blijven), Oekraïnse vluchtelingen, mensen die uit instellingen komen, dak- en thuislozen alsmede arbeidsmigranten van woningen te voorzien. Dat heeft wethouder Bianca Bremer het gemeenteraadslid Frank Wilschut (ChristenUnie) in antwoorden op vragen laten weten.

Volgens de wethouder zijn locaties om hen te huisvesten schaars. Ook de maatschappelijke draagkracht en het draagvlak moeten in het vizier gehouden worden, aldus Bremer. Er is ook niet één oplossing die soelaas kan bieden. B&W zetten daarom in op een combinatie van verscheidene middelen en deeloplossingen.

‘Om de taakstelling te realiseren werkt het college samen met de woningcorporaties. Er is doorlopend overleg met de corporaties over de prestatieafspraken. Hierbij houdt het college van B&W oog voor de zorgen die de corporaties uiten over de draagkracht en het draagvlak in de omgeving van hun woningen’.

‘De gemeente heeft geen middelen om de corporaties te verplichten méér woningen beschikbaar te stellen. Deze verplichting kan wel worden opgelegd door in de huisvestingsverordening te bepalen dat statushouders absolute voorrang krijgen bij woningtoewijzing’.

‘Naast de prestatieafspraken (afspraken tussen gemeente en corporaties over woningen, red.), is er overleg met de corporaties over het uitbreiden van het woningdelen. Met deze systematiek kan de uitstroom van referenten uit asielzoekerscentra bevorderd worden. Randvoorwaarde is echter dat er voldoende gezinswoningen beschikbaar komen om de doorstroom te realiseren. Uit de recente ervaringen blijkt dat dit veelal niet meer op tijd het geval is waardoor er verdere onwenselijke situaties ontstaan’.

‘Op de lange termijn wordt gewerkt aan de realisatie van aanvullende sociale huurwoningen. Dit zijn plannen en initiatieven om invulling te geven aan de sociale woningbouwopgave: minimaal 750 woningen vóór 2030. In de periode totdat permanente woningbouw wordt opgeleverd, kan worden ingezet op tijdelijke woningbouw (flexwoningen)’.

‘Tot slot is het college zich ervan bewust dat deze opgave niet enkel lokaal opgepakt kan worden. Om tot passende en doeltreffende oplossingen te komen, is het college aangesloten bij de Regionale Regietafel Asielopvang & Statushouders en de bestuurlijke Tafel Wonen. In deze gremia wordt gezocht naar een regionale oplossing voor het opvangvraagstuk in de regio, het overkoepelende vraagstuk rondom de krapte op de woningmarkt en de gezamenlijke opgave rondom de sociale woningbouw. Hiertoe dient onder andere het regionaal project flexwonen en de regionale verkenning rondom een alternatieve matchingssystematiek. Hiermee zou het aanbod (type vrijkomende woningen) beter gematched kunnen worden aan de vraag (type koppelingen van het Centraal orgaan opvang asielzoekers, COA)’.

‘De beschreven middelen worden grotendeels al ingezet. Uitzondering hierop is de bepaling dat statushouders absolute voorrang krijgen bij woningtoewijzing. Deze regeling was in de verordening opgenomen tot 2019. Aanpassing van de verordening vraagt om afstemming met de gemeenten en woningcorporaties in de regio. Een voorrangspositie voor statushouders heeft tot gevolg dat de slaagkans voor andere woningzoekenden verder afneemt’.

‘Nu al wordt ongeveer een kwart van de woningen met voorrang toegewezen aan bijzondere doelgroepen. Overigens is het effect van een voorrangsregeling beperkt omdat door de lage mutatiegraad onvoldoende passende woonruimten voor statushouders beschikbaar komen. Deze optie heeft derhalve niet de eerste voorkeur van het college’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter