Nieuws
Oranjekwartier krijgt ‘voorlopig’ monumentenstatus

De 96 sociale woningen in het Oranjekwartier die woningcorporatie Wooninvest wilde slopen ten behoeve van nieuwbouw hebben een ‘voorlopige’ monumentenstatus gekregen van B&W. Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad.

‘De aanwijzing tot gemeentelijk monument gebeurt stapsgewijs. Eerst neemt het college een voorgenomen besluit, dat wil zeggen een besluit tot een voorlopige aanwijzing tot gemeentelijk monument. Na het collegebesluit start de zienswijzefase waarbinnen eigenaren en belanghebbenden de kans krijgen om een zienswijze in te dienen tegen dit besluit. Deze fase neemt 6 weken in beslag, ingaande vanaf de dag dat belanghebbenden de brief met het voorgenomen besluit hebben ontvangen. Hierna zal het college een besluit nemen over het wel of niet definitief aanwijzen als gemeentelijk monument’.

‘Onderdeel daarvan is het afwegen van de ingekomen zienswijzen op het voorgenomen besluit. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het definitieve besluit. Voor het indienen van bezwaar geldt eveneens een termijn van 6 weken, waarna het bezwaar door het college wordt behandeld om tot slot een beslissing op bezwaar te nemen. Na een definitief collegebesluit staat voor de belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te dienen bij rechtbank open. De voorbescherming blijft bestaan tot de gehele procedure is afgerond’.

Wat de planning betreft schrijft de wethouder: ‘28 juni voorgenomen besluit College van B&W; Kennisgeving eigenaren en belanghebbenden voorgenomen aanwijzing start voorbescherming en start zienswijzeprocedure (6 weken); week 32 (8 augustus, red.) einde zienswijzeprocedure. Vervolgstappen indien zienswijzen worden ingediend: Zienswijzen beoordelen door het college; Definitieve aanwijzing, start bezwaartermijn (6 weken); Behandeling bezwaarschriften door college; Collegebesluit beslissing op bezwaar; Eventuele vervolgprocedure beroep bij rechtbank’.

Bremer erkent dat er risico’s zitten aan het aanwijzen tot gemeentelijk monument. ‘Door WoonInvest is aangegeven dat bij aanwijzing van het Emmastraatcomplex tot gemeentelijk monument een nieuw haalbaarheidsonderzoek opgestart moet worden. Eerder is door WoonInvest aangegeven dat renovatie van de woningen duurder is dan sloop-nieuwbouw. Indien het complex een aanwijzing tot monumentenstatus krijgt, geeft WoonIvest aan dat ze de optie verkoop van woningen in hun haalbaarheidsonderzoek meenemen. Hiermee zullen sociale huurwoningen mogelijk worden onttrokken aan de sociale woningvoorraad in Leidschendam-Voorburg. Dit bemoeilijkt de opgave tot de realisatie van minimaal 750 sociale woningen tot 2030’.

‘Anderzijds is door onder andere het Cuypersgenootschap aangegeven dat de ervaring met dergelijke projecten is, dat gefaseerde renovatie met behoud van het aanbod sociale woningen ook succesvol kan worden uitgevoerd. Kanttekening hierbij is wel, dat recentelijk veel regels en subsidiemogelijkheden erg veranderd zijn. Derhalve zal met het haalbaarheidsonderzoek door WoonInvest moeten uitwijzen of en hoe fasering mogelijk is binnen de kaders van dit project in relatie tot subsidies, materiaalprijzen en dergelijke’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter