Nieuws
CDA: steun aan nieuwe coalitie

Oppositiepartij CDA heeft een verrassend besluit genomen. De partij dient vanavond bij een debat in de gemeenteraad over de details van het coalitieakkoord dat VVD, GBLV en D66 sloten, een motie in waarin de nieuwe combinatie ‘een voorspoedige start’ wordt gewenst.

Auteur van de motie is CDA-fractieleider Ron van Duffelen. ‘Nederland kent politiek bijzondere tijden. Grote thema’s en brede maatschappelijke uitdagingen en problemen vragen om stevige bestuurlijke oplossingen en betrokkenheid van en participatie bij dit handelen door onze inwoners. Daarom willen wij het nieuwe college van B&W de volgende boodschap meegeven:

Constaterende dat na de recente verkiezingen, gevoed door wetenschappelijke onderzoeken naar draagvlak en betrokkenheid, kan worden vastgesteld dat vertrouwen en geloof in en betrokkenheid bij de (lokale) politiek bij (grote) delen van de bevolking op de noodzaak van extra aandacht van de gehele gemeenteraad, de politieke partijen en het College in het bijzonder dient te moeten kunnen rekenen. Overwegende dat over het beeld van deze betrokkenheid veel te zeggen, maar nog meer te winnen, valt; in het bijzonder wantrouwen onder de inwoners funest is voor democratische betrokkenheid en draagvlak.

Verzoekt het College kennis te nemen van bijgevoegd rapport van het Verwey-Jonker instituut, de lessen uit dit rapport mee te laten wegen in het opzetten van participatietrajecten; de opmerkingen in dit rapport mee te overwegen bij (structurele) contacten met de inwoners; de adviezen in het rapport waar mogelijk te betrekken bij de uitvoering van het voorliggende collegeprogramma en de lopende beleidstrajecten’.

Het genoemde rapport stelt dat de overheid het groeiende wantrouwen vooral aan zichzelf te wijten heeft. De vijf kernthema’s: Onzichtbaarheid van de overheid: het beeld van een overheid die steeds verder van de burger af is komen te staan; Onzichtbaarheid van de burger: het gevoel niet gezien te worden door de overheid; Ongelijke behandeling: onvrede voortgestuwd door een wij-zij-gevoel waarbij mensen zich achtergesteld voelen of menen dat andere groepen bevoordeeld worden; Het niet horen van burgers bij besluitvorming waarbij zij rechtstreeks partij zijn (of geen partij zijn, maar wel het gevoel hebben dat dit zo zou moeten zijn); Ervaren incompetentie van bestuurders en ambtenaren.

Als ‘oplossingen’ worden genoemd:

= De overheid moet investeren in haar zichtbaarheid en de burgers meer bij de hand nemen bij complexe regelgeving,

= De overheid moet in haar afwegingen duidelijk maken dat ze rekening houdt met de zorgen en inzichten van de burgers. Ook moet ze burgers inzicht geven in de complexiteit van haar afwegingen om het begrip bij burgers te vergroten en haar betrouwbaarheid te doen toenemen,

= Voorkom schijninspraak. Voorkom dat de burger het gevoel krijgt dat hij voor de bühne is komen opdraven. Betrek burgers vroegtijdig en actief bij beleid en ga op zoek naar nieuwe vormen van co-creatie,

= Erken de zorgen van burgers. Belangrijk is om ook met angstige of kritische burgers in gesprek te gaan en hen te blijven beschouwen als mensen die het beste willen voor de samenleving.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter