Nieuws
Besparing door ‘rechtencheck’ gehalveerd

De coalitie van VVD, GBLV en D66 houdt rekening met een lagere opbrengst uit een zogenoemde ‘rechtencheck’ bij ontvangers van een bijstandsuitkering dan door vorige coalitie was opgenomen in de begroting. Er stond een opbrengst van 540.000 euro in 2023. Dat bedrag wordt nu voorzichtigheidshalve op 250.000 euro gezet.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over het coalitieakkoord, de zogenoemde Kaderbrief over de begroting 2023, en de laatste berichten van de rijksoverheid inzake de gemeentelijke financiën.

Verantwoordelijk wethouder Philip van Veller (financiën) erkende dat sinds het besluit van de vorige coalitie de 540.000 in te boeken er wel iets is veranderd. Ging men destijds uit van fraudebestrijding, nu gaat het om praten met de betrokkenen, bezien hoe hun situatie is, bekijken op welke voorzieningen van de gemeente (en anderen) zij recht hebben en daarop handelen.

Voor het project, dat de wethouder als ‘welzijnsgesprek’ aanduidde, komt na de zomer een plan van aanpak. Vervolgens wordt in de eerste maanden van 2023 bekeken hoe het gaat. Dan zal ook een financieel effect kunnen blijken. ,,We weten het gewoon niet. We gaan leren’’, aldus Van Veller. ,,Maar we voorzien wel een effect en dat moeten we dus inboeken.’’

De gemeenteraad na unaniem een voorstel van GroenLinks over waarin staat dat de 250.000 euro in de begroting kan worden opgenomen, op voorwaarde van een onderbouwing die B&W begin 2023 middels een analyse aan de gemeenteraad voorleggen.

Van Veller deelde de gemeenteraad mee dat er in de financiële middelen van de gemeente voldoende ruimte zit om de negen miljoen euro die de nieuwe coalitie in vier jaar extra wil uitgeven, op te vangen. ,,We kunnen het betalen’’, aldus de wethouder.

Grootste probleem wordt 2026 als de gemeente door een wijziging de manier waarop de rijksoverheid gemeenten via het gemeentefonds geld geeft. Dat scheelt Leidschendam-Voorburg tien miljoen euro. Van zwarte cijfers gaat de begroting dan in het rood.

Van Veller wees erop dat dit het moeilijk maakt beleid met nieuwe blijvende uitgaven in gang te zetten. Hij sprak over ,,een groot probleem.’’ De eerste drie jaar kan de coalitie, in financiële zin, echter ‘rustig’ doorkomen, zo gaf hij aan.

Overigens sprak Van Veller de hoop uit dat het rijk de plannen inzake het gemeentefonds nog wel gaat aanpassen nu alle gemeenten zich daar tegen hebben gekeerd. Hij zei met Prinsjesdag nadere mededelingen te verwachten. ,,Ik zie wel vooruitgang.’’

In een overigens tam debat boden de fractievoorzitters van de diverse oppositiepartijen allen  samenwerking met de coalitie aan. Een motie van het CDA waarin hulp werd aangeboden bij het vormgeven van de burgerparticipatie werd door B&W overgenomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter