Mening
U zegt het maar: Inwoners Voorschoten willen behoud groen Vlietland

‘De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een bestemmingsplan uit 2005  voor het noordoostelijke deel van Vlietland – grenzend aan Voorschoten – gewijzigd ter inzage gelegd. Het plan maakt de bouw van 222 vakantiewoningen, een horecagelegenheid en een extra verhard parkeerterrein mogelijk. Hiervoor verdwijnt een groot groengebied en zullen tientallen bomen gekapt moeten worden.

Het plan komt voor veel Voorschotenaren uit de lucht vallen en het verdwijnen van de groene achtertuin van Voorschoten, heeft in het dorp tot grote zorgen en verontwaardiging geleid. Op geen enkele wijze wordt in het actuele plan namelijk rekening gehouden met de veranderde omstandigheden van de afgelopen bijna twintig jaar. De huidige klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis en de grote toename van het thuiswerken sinds corona, zijn in het plan niet meegewogen.

Nut en noodzaak van de ontwikkeling worden in het plan zeer globaal en erg eenzijdig belicht. Naast een actueel en adequaat behoeftenonderzoek, is ook het effect van de voorgenomen verstening van Vlietland op de nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet onderzocht. En dat alles in een tijd dat materieel en menskracht schaars is en er een grote aantoonbare noodzaak bestaat om (binnen de bebouwde kom) te bouwen voor de vele urgent woningzoekenden in de regio.

In het plan wordt aangegeven dat Vlietland op dit moment niet jaarrond wordt gebruikt. Daarnaast wordt aangegeven dat de opbrengst deels gebruikt wordt voor beheer en onderhoud van Vlietland, zonder dat dit overigens verder is uitgewerkt. Er is geen onderzoek gedaan naar alternatieven voor aanvullend gebruik of overige jaarrond-activiteiten met bijbehorende faciliteiten. Mogelijkheden op – bijvoorbeeld – het gebied van buitensport, de aanleg van een voedselbos/bostuin, vervanging ijsbaan, hondenstrand, scouting, zouden op zijn minst serieus onderzocht moeten worden. Dat past immers beter bij de huidige trend van dicht-bij-huis-recreatie dan een omheind vakantiepark voor investeerders en buitenlandse toeristen, zoals de toelichting op het plan de doelgroep omschrijft.

Veel inwoners uit Voorschoten maken zich grote zorgen over de voorgenomen ontwikkeling en vinden dat Leidschendam-Voorburg de verkeerde prioriteiten stelt. Ze laat zich eenzijdig achter het karretje met verdienmodellen van de projectontwikkelaar spannen, ten koste van het algemeen belang. Behoud van recreatief groen is essentieel voor een goed woon- en leefklimaat. In diverse – breed ondertekende – zienswijzen, wordt deze gemeente om een heroverweging gevraagd, werk te maken van een integrale analyse van nut en noodzaak en een breed onderzoek te doen naar een bij de tijdgeest passende alternatieve inrichting van het groengebied’.

(Hiltje Haasjes, Voorschoten)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter