Nieuws
Buren van Vlietland: Megalomane beleggingsobjecten

De Buren van Vlietland hebben bij de gemeente Leidschendam-Voorburg middels een zogenoemde zienswijze bezwaar aangetekend tegen een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt. Hierbij de hoofdpunten uit de zienswijze.

‘Onze zienswijze is opgebouwd vanuit drie gezichtspunten. Die van direct aanwonende aan het recreatie gebied, die van dagrecreant en die van bezorgde burger.

Als direct aanwonend: Onze huizen grenzen direct aan het recreatiegebied. Tot op heden hebben wij weinig last van het drukke verkeer van en naar de verschillende faciliteiten en parkeerterreinen.Bij de realisering van de vakantiewoningen is het noodzakelijk om de Rietpolderweg om te leggen tot vlak achter onze woningen. Dit heeft tot gevolg dat er een grote toename plaatsvindt van verkeersoverlast. Niet alleen qua geluid maar ook visueel.

Bij het realiseren van vakantiewoningen verdwijnen 750 parkeerplaatsen. Het is van het grootste belang dat deze worden teruggeplaatst voordat de vakantiewoningen worden gebouwd. Tijdens Corona waren een aantal parkeerterreinen afgesloten en we hebben toen gemerkt dat de gemiddelde bezoeker met het parkeren van de auto langs de Vlietweg in Leiden zeer inventief is. We konden op een bepaald moment zelfs onze woning niet meer verlaten.

Als dagrecreant: In de aankondiging van het bestemmingsplan wordt gemeld dat het gebied in het voor- en najaar en in de winter beperkt wordt gebruikt. Wij weten wel beter. Het gebied wordt ook in de winter zeer frequent door wandelaars en fietsers bezocht. Maar wat is er eigenlijk mis met een gebied waar je nog in alle rust kan recreëren? De hele randstad snakt naar een beetje rust en ruimte.

Mede door de corona tijd is de drukte op de wandel- en fietspaden aanzienlijk toegenomen. Het ziet ernaar uit dat de bevolking het recreëren in de openlucht dicht bij huis weer is gaan waarderen. Een ‘rondje Vlietland’ wandelen of fietsen is een zeer populaire bezigheid. Het is dus van belang dat het gebied van de vakantiehuisjes goed toegankelijk blijft voor de dagrecreant en dat een rondje Vlietland zonder hindernissen of omwegen kan worden voltooid.

Bij de bouw van de vakantiewoningen en de aanleg van de geluidswallen langs de Rijnlandroute worden duizenden bomen en struiken omgezaagd. Bomen en struiken die er al 50 jaar staan. Inmiddels heeft zich een biotoop ontwikkeld die zeer aantrekkelijk voor de dagrecreanten is. Verder wordt langs het strand een groot paviljoen gebouwd dat vanaf nagenoeg heel Vlietland over het water prominent zichtbaar is. Vlietland verliest onder andere daarmee waardevolle element voor de dagrecreant. Het gebied zal een verstedelijkte indruk maken.

Door het realiseren van de vakantiewoningen en de aanleg van de enorm hoge geluidswallen zal het gebied tijdens de uitvoering en vele jaren daarna en desolate indruk maken. Er vindt een kaalslag plaats door het kappen van duizenden en nog eens duizenden bomen en struiken. Het gebied wordt hierdoor jarenlang ontwricht en onaantrekkelijk voor de dagrecreant.

Als bezorgde burger: Het plan om in Vlietland vakantiewoningen te bouwen vindt zijn oorsprong in het feit dat de provincie het beheer en onderhoud van het gebied te duur vond. Een van de motivaties was om uit de opbrengsten van de erfpacht het beheer en onderhoud van het gebied te bekostigen. De bestemming is in 2005 veranderd van alleen dagrecreatie in ook verblijfsrecreatie.

Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Dagrecreatie is (mede door corona) heel belangrijk geworden in een stedelijk gebied als de randstad. Er wordt op dit moment ook in de winter druk gebruik gemaakt van de wandelmogelijkheden in het gebied en een ‘rondje Vlietland’ is zeer populair. Het huidige bestemmingsplan staat haaks op de nieuwe inzichten aangaande het gebruik van de openbare ruimte. Hierbij komt nog het feit dat het hier geen vakantiewoningen betreft maar megalomane beleggingsobjecten voor de happy few. Vooral bij de dagelijkse gebruikers uit Voorschoten en Leiden (80% van de bezoekers) ligt deze situatie zeer gevoelig. Waar de gemeente Leidschendam-Voorburg nog uit gaat van een park waarbij de woningen worden verhuurd, zoals bij de meeste parken in Nederland, staat in de wervingsfolder van de ontwikkelaar DLR: ‘dat velen van u de woningen mede interessant vinden als beleggingsobject om deze (deels) te verhuren. Deze wens zullen wij in de planuitwerking en verkoopconstructie verwerken’.

Wij als Buren van Vlietland stellen dan ook voor om de oude bestemming als dagrecreatie in ere te herstellen. Deze gedachte wordt mede ingegeven door het feit dat er van de eerder genoemde motieven om de bestemming van het gebied in verblijfsrecreatie te veranderen niets is overgebleven:

a) Het gebied wordt in de winter inmiddels optimaal gebruikt door wandelaars en andere luchtjesscheppers die rust en ruimte zoeken. De nu ontworpen vakantiewoningen inclusief vergrootte aanlegsteigers is ontworpen voor een doelgroep die een sloep of ander vaartuig bezit. Permanente bewoning ligt daarom op de loer. Daar de eventuele huurders van de vakantiewoning vaak geen sloep hebben en de eigenaar in zijn of haar andere vakantie woning in Zuid-Europa zit en de boot in de winterstalling ligt zullen er in de wintermaanden weinig mensen aanwezig zijn in het park. Voor het doel om meer gebruik te laten maken van Vlietland in de winter is dit niet de beste oplossing gezocht,

b) Wat gebeurd er met de inkomsten uit de verkoop? Er is geen transparantie en het is onduidelijk in wiens zakken die belanden,

c) De dagrecreatie wordt niet versterkt. Er worden maar liefst 750 parkeerplaatsen opgeheven en onduidelijk hoeveel plaatsen hiervoor terug komen. De uitbreiding van de zandstranden zijn dubieus omdat de compressor van de beluchting van het water in Vlietland midden in de nieuw geplande ligweide staat. Buiten het fysieke probleem maakt hij ook nog eens een hoop herrie,

d) Het gebied dreigt minder toegankelijk te worden.

Wij missen een uitgebreide Flora- en Faunarapportage. Het gebied is inmiddels een bosrijk recreatiegebied met bomen tot boven de 30 meter. Na de buizerd hebben zich ook de sperwer en de havik als broedvogel aangediend. Deze roofvogels hebben een groot bosgebied nodig om zich blijvend te vestigen. Door het noodzakelijk kappen van duizenden bomen en struiken wordt de habitat voor deze dieren verwoest. Omdat er voor de vakantiewoningen ook nog hoge geluidswallen ter plaatse van grote bospercelen worden aangebracht, verergert dit de situatie nog eens extra.

Wij missen verder een gedegen rapportage over de gevolgen van het bestemmingsplan voor de stikstof-, fijnstof- en CO2 problematiek. In het streekplan is het gebied aangemerkt als groene buffer. Gesteld kan worden dat het gebied een groene long is in de oksel van een aantal Rijkswegen. Bomen en struiken van 50 jaar oud produceren veel zuurstof en vangen fijnstof en stikstof af. Ook hier ligt er nog een grote taak voor de gemeente om de consequenties in kaart te brengen en aan te geven welke maatregelen worden genomen om de negatieve effecten van het plan te niet te doen. Nergens wordt gerept over de meer dan 200 aanlegsteigers met motorboten die allemaal rond gaan varen op de overvolle vaarwegen in de omgeving.

Merkwaardig genoeg worden de hoge geluidswallen niet genoemd terwijl zij toch onderdeel uitmaken van de planvorming’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter