Nieuws
Geen witwaspraktijken recreatiewoningen Vlietland

Er zijn geen aanwijzingen dat er bij de geplande bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland sprake zou zijn van witwaspraktijken of andere vormen van ondermijning. Dat heeft burgemeester Jules Bijl D66-gemeenteraadslid Wouter Jorissen laten weten in antwoorden op vragen. Jorissen wilde weten welke risico’s B&W zagen gezien een onderzoek in Oost-Nederland naar ondermijning en witwaspraktijken bij vakantieparken.

Bijl bericht dat de provincie Zuid-Holland onderzoek heeft laten doen naar Dutch Lake Residence (DLR), de onderneming die de grond van Recreatiecentrum Vlietland b.v. in onderpacht krijgt voor de realisatie van de woningen. Het Recreatiecentrum zelf pacht de grond van de provincie. Met het onderzoek wilde de provincie voorkomen dat een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie voor criminele activiteiten misbruikt kan worden. Overigens had het Recreatiecentrum om het doen van zo’n onderzoek gevraagd.

‘Uit dit onderzoek zijn geen redenen geconstateerd om geen toestemming te verlenen voor de vestigen van ondererfpacht op de provinciale gronden door DLR’, aldus Bijl. ‘Ook heeft de provincie in de erfpacht- en ondererfpachtovereenkomst privaatrechtelijk laten vastleggen dat permanente bewoning niet is toegestaan. Vanuit DLR is gemeld dat alle kavels verkocht zullen worden door tussenkomst van een notaris. De individuele kavels en de eigendomssituatie daarvan zullen ook in het Kadaster worden opgenomen. Dit verkleint de kans op ondermijning en witwassing aanzienlijk’.

‘Ook zal het beheer en toezicht van het park door DLR belegd worden bij een professionele partij. Met deze partij, die ook de verhuur van de recreatiewoningen zal organiseren, worden duidelijke afspraken gemaakt. Dit is de gebruikelijke manier van werken voor DLR en de twee moederbedrijven. DLR noch één van de moederbedrijven (KondorWessels en DGI Ventures), hebben in hun bestaande residentiële of commerciële projecten enige vorm van witwaspraktijken of ondermijningsactiviteiten aangetroffen’.

Gevraagd naar instrumenten die B&W hebben om ondermijnende activiteiten te voorkomen dan wel te bestrijden, schrijft Bijl: ‘De eerste preventieve maatregel die al is genomen is het expliciete verbod op permanente bewoning van de recreatiewoningen zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Dit verbod blijft van kracht ook in het gewijzigde bestemmingsplan zoals dat op dit moment ter inzage ligt. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten op het park’.

‘Naast het onderzoek dat al gedaan is door de provincie, zal het college van B&W na de ontvangst van de daadwerkelijke (bouw-)vergunningsaanvraag ook haar eigen onderzoeken uitvoeren ten aanzien van de ontwikkelende partijen in Vlietland. Preventieve maatregelen die buiten het bereik van de gemeente liggen, maar die wel worden genomen zijn de al eerdergenoemde opname in het Kadaster en de verplichte passering bij de notaris’.

‘Indien de recreatiewoningen door kopers worden gefinancierd met een hypotheek zijn ook banken verplicht een scan uit te voeren ter voorkoming van ondermijning/ witwassing. Zodra DLR een partij heeft aangewezen die het toezicht, beheer en verhuur op en van de recreatiewoningen gaat organiseren, is het college van B&W van zins om in gesprek te treden met deze organisatie voor een bespreking over regels voor de verhuur en het gebruik van het park, op te stellen huisregels, afstemming omtrent openbare orde en veiligheid met gemeente, politie, et cetera’.

‘Hiernaast staan het college van B&W verschillende repressieve maatregelen ter beschikking. Via een reguliere check op het Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) kan gecontroleerd worden of er geen sprake is van permanente bewoning van de recreatiewoningen of oneigenlijk gebruik van briefadressen. Ook als het vermoeden bestaat van permanente bewoning kan het college van B&W extra controles laten uitvoeren op het park. Bij meer concrete vermoedens/ aanwijzingen kan de gemeente optrekken met de politie, douane, belastingdienst, IND en andere instanties voor grootschalige controles’.

‘Vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet kunnen ook reguliere controles gehouden worden door de toezichthouders. Deze controles gaan bijvoorbeeld strijdig gebruik van het bestemmingsplan, zoals het voeren van bedrijfsactiviteiten, op het park tegen’.

‘Het is op dit moment, nu het gewijzigde bestemmingsplan enkel ter inzage ligt, nog te vroeg om specifieke instrumenten of maatregelen te noemen. Maar het college van B&W zal ieder instrument inzetten dat zij noodzakelijk acht en ter beschikking heeft om ondermijning vanaf het recreatiepark te voorkomen en effectief in te spelen op eventuele signalen daarover. Hierbij zal het college nauw samenwerken met de eigenaar van het gebied, de provincie Zuid-Holland, DLR en-of haar rechtsopvolgers en andere partners’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter