Nieuws
Bouwplan Vlietland: Voorschoten zweeg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in december 2021 een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt, toegezonden aan relevante partners en overheden. De gemeente Voorschoten heeft daarop niet gereageerd. Dit in tegenstelling tot B&W van Leiden.

Dat blijkt uit stukken die Leidschendam-Voorburg tussen 27 mei en 7 juli van dit jaar ter inzage heeft gelegd. Naar aanleiding van het bekend worden van het bouwplan heeft de gemeenteraad van Voorschoten B&W opgedragen met de collega’s in Leidschendam-Voorburg te gaan praten in een poging de plannen nog bij te stellen.

B&W van Leiden stelden in hun reactie een aantal vragen: Hoe wordt omgegaan met verlies en compensatie van openbaar recreatiegebied in een steeds verstedelijkte regio? En hoe wordt omgegaan met natuurwaarden? Hoe wordt omgegaan met toenemende verkeersdruk en verkeersveiligheid op de aanvoerwegen en -paden. Met name wordt de drukte op de Vlietweg. Leiden vraagt of het autoverkeer via de Hofvlietweg wordt afgewikkeld en wat er met het Vinkepad gebeurt dat door het plangebied loopt.

B&W van Leidschendam-Voorburg reageerden daar als volgt op: ‘Allereerst wordt opgemerkt dat het hier geen planologisch nieuwe ontwikkeling betreft. De ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden zijn anderszins al mogelijk, maar in een enigszins andere vorm en in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan zonder wijzigingen voor wat betreft de openbaarheid’.

‘De ontwikkeling zorgt ervoor dat het recreatiegebied jaarrond gebruikt kan worden. Hierdoor wordt het maatschappelijk rendement van dit voor intensieve recreatie bestemde deel van Vlietland verhoogd en worden opbrengsten gegenereerd die gebruikt kunnen worden voor (blijvend goed) beheer en onderhoud van Vlietland . In het kader van de ontwikkeling is ecologisch onderzoek uitgevoerd’.

‘In het nu van kracht zijnde bestemmingsplan, waarin de doorontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt is, is ingegaan op het aspect verkeer. Hieruit blijkt dat de functies inpasbaar zijn. De Vlietweg is geen ontsluitingsweg voor auto’s naar en van Vlietland. In de uitwerking van de plannen wordt uiteraard aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Het autoverkeer wordt uitsluitend via de Hofvlietweg afgewikkeld. Door het plangebied komt een doorlopende fietsroute die aansluit op bestaande routes’.

Ook in de gemeenteraad van Leiden is commotie over het bouwplan voor Vlietland ontstaan. B&W moeten tekst en uitleg geven, en in gesprek gaan het de collega’s in Leidschendam-Voorburg.

De zienswijzen die tijdens de ter inzagelegging zijn ingediend worden nu beoordeeld. In het najaar moet de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dan beslissen. Als het gewijzigde bestemmingsplan is vastgesteld ligt het weer zes weken ter inzage. Er kan dan nog beroep aangetekend worden bij de Raad van State.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter