Nieuws
Handleiding gedrag gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden hebben een handleiding voor hun gedrag met als titel ‘De kracht van bestuurlijke integriteit’ ontvangen. In een voorwoord stelt burgemeester Jules Bijl dat aantasting van de integriteit van de overheid ertoe leidt dat de overheid het vertrouwen van de burger verliest. ‘En de democratie kan niet zonder dat vertrouwen van de burger’, aldus Bijl.

‘De burger heeft recht op een integere overheid. De kracht van integriteit uit zich in besluitvorming die als zuiver, evenwichtig, eerlijk en verantwoord wordt beschouwd. Integer gedrag door bestuurders draagt hieraan bij en heeft bovendien een positieve stimulans voor anderen om zich ook integer te gedragen. Het openbaar bestuur heeft integere vertegenwoordigers nodig die een sterk moreel kompas hebben, en die fatsoenlijk en voorspelbaar gedrag vertonen’.

‘Integriteit is niet altijd een strak omlijnd begrip’, aldus Bijl. Het is volgens hem aan ‘verandering onderhevig en kent grijze gebieden’. Die stelling werkt hij echter niet verder uit.

‘Belangrijk is dat wij als gemeentebestuur vooral in gesprek zijn en blijven met elkaar over integriteit. En dat we regelmatig stilstaan bij ons handelen, onze onderlinge verhoudingen en werkwijze, en dat wij elkaar de ruimte gunnen om daarop te reflecteren’.

De handleiding dient in samenhang gezien te worden met een in 2018 bepaalde gedragscode voor het gemeentebestuur en een in 2022 verschenen protocol van integriteitsschending politieke ambtsdragers.

In de handreiking worden een aantal ‘kernwaarden’ opgesomd waaraan gemeenteraadsleden zich moeten houden: dienstbaarheid, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, openheid, zorgvuldigheid en respectvol.

Verwezen wordt verder naar de gedragscode uit 2018 met regels ter voorkoming van belangenverstrengeling, ongeoorloofde nevenfuncties, verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, omgaan met geschenken/declaraties van reizen/gemeentelijke voorzieningen, de wijze waarop er onderling gecommuniceerd wordt, de wijze hoe men met elkaar omgaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter