Nieuws
Oproep: herzie plan bebouwing Vlietland

De gemeente Leidschendam-Voorburg moet het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland heroverwegen. Ook als het plan wel doorgaat dienen er de nodige aanpassingen plaats te vinden.

Dat stelt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en omstreken (AVN) in een brief aan B&W. Dit najaar behandelt de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan dat de uitvoering van het bouwplan mogelijk maakt.

AVN zegt zich te realiseren dat er in 2005 al besloten is op Vlietland recreatiewoningen te bouwen. Er zijn sindsdien echter een flink aantal ontwikkelingen geweest, financieel en maatschappelijk, die een heroverweging rechtvaardigen. ‘De belangrijkste twee daarvan zijn de coronacrisis en de stikstofcrisis. De coronacrisis heeft het maatschappelijk belang van de beschikbaarheid van publiekelijk toegankelijke open recreatiegebieden duidelijk gemaakt. Met de stikstofcrisis zien we dat na 2005 de regels voor de stikstof emissies scherper zijn geworden, en met name de interpretatie ervan’.

Indien de bebouwing toch geaccordeerd wordt vraagt AVN het bosperceel van 4,5 ha in de Noorwesthoek van Vlietland te sparen en er geen nieuw tracé van de Rietpolderweg doorheen te leggen. ‘Er lijkt in het gebied oostelijk van het huidige tracé genoeg ruimte om het villapark daar volledig te concentreren’.

‘Een alternatief zou kunnen zijn om in het bos westelijk van de Rietpolderweg een klein aantal bouwkavels vrij te maken en de bungalows daar als bosvilla’s te bouwen. Dan blijft toch het bosgebied min of meer intact. Dit moet technisch mogelijk zijn aangezien door alle partijen nadrukkelijk de intentie dan wel de wens is uitgesproken om het villapark niet te omheinen, en de huidige wandel- en fietsmogelijkheden voor dagrecreanten er volledig overeind te houden’.

‘De AVN zou er voorts voorstander van zijn om vóór de definitieve plaatsbepaling van de recreatiewoningen en de infrastructuur eerst een inventarisatie te doen van het boombestand in het hele plangebied. Uitgangspunt daarbij is om gezonde bomen met een goede toekomstverwachting zo veel mogelijk te sparen’.

‘Ook zouden wij u willen voorstellen om aansluitend de gevolgen van de uitvoering van het bouwplan (aanleg funderingen, graafwerk, bronbemaling, bouwkranen) voor de te behouden bomen in kaart te brengen en waar nodig passende voorzieningen te treffen. Tot slot dringen wij aan op ruimhartige herplant binnen Vlietland van de bomen die helaas niet gespaard kunnen blijven. Als adequate compensatie dienen per gekapte volwassen boom meerdere halfvolwassen bomen aangeplant te worden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter