Nieuws
Opnieuw heibel over Meeslouwersplas

De kwaliteit van het water in de Meeslouwersplas blijft de gemoederen bezig houden. Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland B.V., hebben nu een brief op poten gezonden aan Gedeputeerde Staten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De inhoud van dit schrijven is als volgt:

‘Hierbij treft u onze reactie aan op de GS-brief aan PS van 13 september jl. over het hanteren van onjuiste actie- en signaalwaarden voor de variabelen doorzicht, chlorofyl, fosfor en stikstof (indicatoren voor de vermesting en/of vertroebeling van het water) bij de waterkwaliteitmonitoring in de Meeslouwerplas.

In hun brief laten GS aan PS weten, dat betrekkelijk kort geleden “aan het licht (is) gekomen” dat onder verantwoordelijkheid van BAM (tien jaar lang) voor hierboven genoemde variabelen onjuiste signaal- en actiewaarden zijn gehanteerd. GS stellen in hun brief, dat dit “materieel (…) feitelijk geen effect (heeft) gehad”, omdat “de doorgegeven waarden voor de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas (…) juist (zijn) gerapporteerd”.

Deze bewering gaat helaas geheel voorbij aan het feit, dat de toepassing van de juiste actiewaarden tot nóg meer overschrijdingen daarvan zou hebben geleid (namelijk tot 83 in plaats van 68) en dus ook tot nóg meer redenen om het werk onmiddellijk stil te leggen. Dat is gedurende de gehele periode van tien jaar merkwaardig genoeg echter geen enkele keer gebeurd, hoewel de Nota Bodembeheer Vlietland toch voorschreef dat “overschrijding van de actiewaarde (…) direct (leidt) tot staking van verwerking van baggerspecie en grond”.

De brief van GS maakt eens te meer duidelijk, dat het al die tijd heeft ontbroken aan adequaat toezicht en adequate handhaving, zowel van de kant van het Hoogheemraadschap van Rijnland (als vergunningverlener en bevoegd gezag voor de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas) alsook van de kant van de provincie (als opdrachtgever en eigenaar van de Meeslouwerplas).

Zoals in onze reactie op de GS-brief staat, gaan wij ervan uit dat – behalve onze eerdere brieven met uitvoerige kritiek op het water- en bodemonderzoek in de Meeslouwerplas – ook deze reactie op de GS-brief van 13 september navolgbaar bij de beoordeling van de rapportage van BAM zal worden betrokken. Wij zien de hele eindrapportage van BAM en uw beoordeling daarvan dan ook met belangstelling tegemoet.

Vanzelfsprekend ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting op deze brief, met vriendelijke groet namens de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland B.V.’

 

Wim ter Keurs

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter