Nieuws
VVD wil debat over Romeinse plannen park Arentsburgh

De VVD wil een debat in de gemeenteraad over de plannen aangaande Park Arentsburgh, Voorburg-West. Ter plekke zou een nep Romeinse waterput (putfolly) moeten komen. In een vijver zouden door luchtbellen de contouren van een Romeins badhuis inclusief Latijnse teksten zichtbaar gemaakt moeten worden.

De VVD-gemeenteraadsleden Laurens van der Linden en Ole Heil stellen dat er bij alle betrokken partijen veel onduidelijkheden blijven bestaan over de aanleiding, het proces en de verantwoordelijkheidsverdeling rondom de plannen.

Voorafgaand aan het debat willen zij antwoorden op de volgende vragen:

= Welke vergunningsaanvragen lopen er op dit moment bij welke instantie en wat zijn hiervoor de termijnen,

= De gemeente is privaatrechtelijk eigenaar van de grond. Een derde partij neemt dus een initiatief om iets te bouwen op gemeentegrond. Klopt dat? Wanneer en door wie is het besluit genomen om, als eigenaar van de grond, deze activiteiten op gemeentegrond toe te staan en/of hier medewerking aan te verlenen? Welke (beleids)regels zijn hierop van toepassing,

= Op welke wijze heeft u als eigenaar van de grond burgerparticipatie toegepast bij dit besluit,

= Welke subsidies zijn er in dit traject verleend of toegekend, door wie, aan wie en voor welk doel? Om welke bedragen gaat het? Wanneer lopen deze subsidies af/wanneer moeten definitieve besluiten genomen worden om in aanmerking te komen voor de subsidies,

= Wanneer de eventuele bouwwerken geplaatst zijn, wie is er dan verantwoordelijk voor het onderhoud in de jaren daaropvolgend? Wat zijn hiervan de kosten en wie draagt deze kosten? Welke overige afspraken zijn hierover gemaakt,

= Hoe vaak en door wie worden de huidige elementen die verwijzen naar de Romeinse geschiedenis in het park onderhouden? Wat zijn hiervan de kosten en wie draagt die,

= Zijn er, buiten de putfolly en de bellen in de vijver, ook andere manieren om de Romeinse historie in het park zichtbaar te maken besproken? Zo ja, wat waren deze plannen,

= Wat is er gedaan met suggesties van omwonenden voor een andere wijze het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis op deze plek?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter