Nieuws
CDA en VVD: zorgen over energielasten

Oppositiepartij CDA en coalitiepartij VVD willen meer aandacht van B&W voor de gevolgen van de stijgende energielasten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Dat blijkt uit vragen die CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser en zijn VVD-collega Laurens van der Linden, elk afzonderlijk, aan B&W hebben gesteld.

Visser: ,,Naast inwoners en bedrijven treffen beide crises ook in versterkte mate onze wijk-, sport-, muziek-, cultuur- en kunstverenigingen en vele (sociale en welzijns-) organisaties (met eigen behuizing) die actief zijn in het maatschappelijk middenveld. Zij ontvangen en ontvingen inmiddels (vernieuwde) energiecontracten met onmogelijk hoge tarieven die het draagvermogen ver overstijgen.’’

,,Het CDA vraagt zich daarom af of er mogelijkheden zijn om onze wijk-, sport-, muziek-, cultuur- en kunstverenigingen en vele (sociale en welzijns-) organisaties (met eigen behuizing) die actief zijn in het maatschappelijk middenveld te helpen met de bizar gestegen kosten voor warmte en elektriciteit.’’

,,Het moet toch mogelijk zijn te voorkomen dat verenigingen moeten sluiten, leden enorme verhogingen krijgen van de contributie, en afhaken of dat het sociaal-maatschappelijke weefsel van onze gemeente instort. De gemeente Den Haag heeft aangegeven met vouchers aan de slag te gaan. Of dat het leed verlicht is nog onduidelijk maar het is zeker een eerste gebaar.’’

Vissers vragen:

– Is het college van B&W bekend met de onderscheiden (energie)kostenstijgingen van de verenigingen,

– Heeft het college een inventaris gemaakt van verenigingen, hun energiebehoefte en de omvang van het (financiële) probleem die deze verenigingen ondervinden,

– Is het college daarover in gesprek met deze verenigingen,

– Is het college het eens met de essentiële sociale functie van deze verenigingen en is het college het eens met het CDA dat daarom ondersteuning essentieel is,

– Is het college het eens dat, gezien de huidige ‘crisisproblematiek’ het niet opportuun is om de extra lasten van deze verenigingen te laten dragen door de eigen leden? Zo nee, kan het college dan aangeven wat hiervoor de afwegingen zijn,

– Is het college het met het CDA eens dat het noodzakelijk is voor deze verenigingen een voorziening te treffen om dit ‘energieleed’ te ondervangen,

– Is het college bereid deze verenigingen daarin tegemoet te komen? Door het verlagen van huren; door het verhogen van subsidies; door middel van gerichte bijdrage in energiekosten; door versnelde vormen van bijdragen aan verbetering isolatievoorzieningen. Financieel, materieel, of een combinatie van beiden,

– Wil het college de gemeenteraad, en in ieder geval voor het einde van 2022, informeren over de mate van aanpak en het plan dat het college, in samenspraak met deze verenigingen, hiervoor opstelt,

– Of is het wellicht mogelijk voor het college om de gemeenteraad reeds hierover te informeren bij de behandeling van het toegezegde plan ‘noodhulpverlening’ voor begin november?

Laurens van der Linden: ,,De VVD wordt benaderd door verenigingen die zich, net als vele anderen, zorgen maken over de effecten van de stijgende energielasten. De hogere energielasten raken (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties meer en meer. Verenigingen merken dit aan hun energienota of aan een aangekondigde stijging van de huurprijzen van bijvoorbeeld de sporthallen. Zo heeft Sportfondsen al een huurverhoging aangekondigd. Het volledig doorbelasten van deze hogere kosten in bijvoorbeeld contributies of toegangsprijzen leidt tot ongewenste effecten.” De VVD heeft de volgende vragen aan het college:

– Herkent het college zich in de hierboven geschetste situatie,

– Is het college bekend of er naast sportfondsen andere verhuurders zijn die om reden van de hogere energielasten een stijging van de huur hebben aangekondigd,

– Idem voor verenigingen die om deze reden een stijging van de contributie of toegangsprijzen hebben aangekondigd,

– Berekent de gemeente, als verhuurder, de stijgende energielasten aan hun huurders door,

– Heeft het college inzicht in de stijging van huur- of contributielasten die als gevolg van de stijgende energiekosten worden doorberekend of naar verwachting doorberekend gaan worden,

– Hebben zich reeds (sport)verenigingen of maatschappelijke organisaties gemeld die om reden van de stijgende energiekosten om (financiële) steun hebben verzocht,

– Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hierin te ondersteunen,

– Zo ja, is het college bereid deze steun uit te spreken en hiervoor een plan te maken. Zo nee waarom niet,

– Zo ja, wanneer kan het college de verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad over dit plan informeren,

– Verenigingen nemen ook graag hun eigen verantwoordelijkheid en dragen ook hun steentjes bij. Is het college bereid om met verenigingen en instellingen na te denken over mogelijkheden tot het nemen van (verdere) duurzaamheidsmaatregelen ten einde de netto energielasten te verlagen en hen hierin te ondersteunen?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter