Nieuws
Provincie gaat het proberen: 235.460 woningen bouwen

Het provinciaal bestuur gaat proberen in de periode tot 2030 235.460 nieuwe woningen te realiseren. Dat is met de rijksoverheid afgesproken. Het aantal kan echter dalen als rijksoverheid en provincie er niet in slagen om ontwikkelingen die de woningbouw belemmeren, succesvol te bestrijden. Dit blijkt uit een brief gedeputeerde Jeannette Baljeu aan Provinciale Staten.

Eerder gaf Baljeu nog aan dat de 235.460 nieuwe woningen onhaalbaar waren. Eerst diende de rijksoverheid op een aantal terreinen knopen door te hakken. Zij noemde: Voldoende middelen en sturing voor meer sociale en betaalbare woningen; Mobiliteit en infrastructuur; Stikstof; Geluid; Beperken schaarste van middelen en menskracht en stijgende kosten; Toekomstbestendige bouw als uitgangspunt; Streven naar complete steden en dorpen; Aansluiting op nutsvoorzieningen; Procedures; Wegnemen onzekerheid bij marktpartijen over veranderende regelgeving en gerechtelijke uitspraken. Baljeu sprak in dit verband over ‘kritische succesfactoren’.

Nu schrijft zij: ‘In de geactualiseerde inzet hebben we aangegeven dat het noodzakelijk is dat de Rijksoverheid snel stappen gaat zetten op de huidige kritische succesfactoren om de door de minister aangegeven doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Als dat niet gebeurt, kan niet gegarandeerd worden dat de gezamenlijke doelstellingen gehaald worden’.

‘We hebben indringend gesproken over de door ons aangegeven kritische succesfactoren. Met de afspraak over de bouwdoelstelling erkennen we ook gezamenlijk de risico’s die er zijn voor de bouwproductie als niet aan de genoemde kritische succesfactoren wordt voldaan. De minister heeft daarbij aangegeven zich alleen hard te kunnen maken voor het realiseren van deze succesfactoren aan Rijkszijde als de ambitie op de bovenkant van de bandbreedte (de 235.460 woningen, red.) wordt geformuleerd’.

‘We erkennen gezamenlijk dat we er rekening mee moeten houden dat in de komende maanden of jaren nu nog onbekende zaken ons pad zullen kruisen. We hebben afgesproken om ons gezamenlijk maximaal in te spannen om de genoemde kritische succesfactoren zodanig in te vullen dat ze in positieve zin bijdragen aan de bouwdoelstelling. En dat als we moeten constateren dat we als overheden niet in staat zijn die kritische succesfactoren te organiseren dat zal leiden tot het bijstellen van de doelen. Concreet is afgesproken dat de doelstellingen neerwaarts kunnen worden bijgesteld als we er niet tijdig genoeg met zijn allen in slagen om gezamenlijk de benodigde stappen te zetten op de kritische succesfactoren’.

De geplande woningbouw moet nu concreet worden gemaakt in vijf regionale woondeals waaronder een woningdeal Haaglanden (waar Leidschendam-Voorburg onder valt). Die zouden uiterlijk op 31 december van dit jaar ondertekend moeten zijn. ‘Om de genoemde bouwdoelstelling te halen is er op dit moment voldoende planvoorraad voor circa 300.000 woningen en 106.361 woningen in harde bestemmingsplannen’, stelt Baljeu.

‘Uitgangspunt voor de regionale woondeals zijn de actuele planvoorraad en de regionale woningbouwprogramma’s. In de regionale woondeals worden de eerder genoemde kritische succesfactoren verder geconcretiseerd en worden afspraken gemaakt over oplossingen tussen Rijk, provincie, gemeente, waterschappen, nutsbedrijven, woningcorporaties en marktpartijen, waardoor de huidige plannen tot uitvoering kunnen komen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter