Nieuws
Nieuw plan Vlietland nodig

Het Burgerinitiatief Vlietland heeft de gemeenteraad per brief opgeroepen het ontwerp-bestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noord niet vast te stellen. Daardoor zou ruimte moeten ontstaan om een nieuw integraal plan voor dit gebied te ontwikkelen.

Door het ontwerp bestemmingsplan wordt de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk. Tegen dat plan is veel verzet. Het Burgerinitiatief haalde 17.500 handtekeningen op van tegenstanders.

De tekst van het schrijven:

‘Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals u weet leven er in de regio veel zorgen over de gevolgen die vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noord kan hebben voor de omgeving. Wij zijn van mening dat de opvattingen van belanghebbenden en omwonenden onvoldoende zijn meegewogen bij de totstandkoming van het plan. Dat geldt eveneens voor een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar. Dit is in diverse zienswijzen nader uitgewerkt.

Belanghebbenden hebben meerdere keren en via diverse kanalen gevraagd om een heroverweging van nut en noodzaak van de plannen. In bijgaande notitie schetsen wij de mogelijkheden die het maken van een pas op de plaats met het voorliggende bestemmingsplan bieden. Wij vinden dat in het belang van alle partijen: bestuur, ontwikkelaar, omwonenden, overige belanghebbenden.

Als raad besluit u uiteindelijk over het bestemmingsplan. Door – gemotiveerd – te besluiten het ontwerpbestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noordoost niet vast te stellen en vervolgens een voorbereidingsbesluit te nemen, kunt u als gemeenteraad verklaren een integrale herziening van het bestemmingsplan Vlietland Noordoost in voorbereiding te nemen. Het ontwerp van het nieuwe integrale plan moet vervolgens binnen een jaar na het besluit ter inzage worden gelegd. In de tussentijd kan een volwaardig participatieproces worden doorlopen en worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Ook de aangrenzende gronden die niet in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen, kunnen in een nieuw integraal plan worden meegenomen. Hiermee wordt voor het gehele gebied duidelijk welke met elkaar samenhangende ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden en in één ruimtelijk plan bij elkaar gebracht.

Het niet vaststellen van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en het nemen van een voorbereidingsbesluit, leidt niet tot financiële risico’s voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast betekent een dergelijk besluit dat participatie daadwerkelijk serieus wordt genomen en de kans wordt gegrepen om alle betrokken www.groenopenvlietland.nl belangen alsnog zorgvuldig te wegen. Het betekent ook dat binnen één jaar voor iedereen duidelijkheid bestaat over het plan.

De ondertekenaars van deze brief zijn graag bereid mee te denken op welke wijze de participatie het beste kan worden vormgegeven. Zij zijn ook bereid mee te denken over eventuele fondsenwerving om de kosten van een goed participatieproces beheersbaar te houden voor uw gemeente. Graag ontvangen wij van u een schriftelijke reactie op ons voorstel, dat ook naar het college van Leidschendam-Voorburg is gestuurd.

Hoogachtend, Burgerinitiatief Vlietland’.

Bij de brief zit ook een vier stappen plan:

1. De gemeenteraad stelt het voorgestelde plan niet vast. De voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling is niet gewenst omdat: zorgvuldige afweging van alle te beschermen waarden en betrokken belangen niet heeft plaatsgevonden; het plan van de ontwikkelaar niet past in deze tijd; door de uitvoering van het plan natuur verloren gaat zonder dat het herstel is vastgelegd in het plan; het plan niet is afgestemd op andere ontwikkelingen in en rondom Vlietland Noordoost. Door te besluiten het bestemmingsplan niet vast te stellen loopt de overheid geen financieel risico,

2. De gemeenteraad neemt een voorbereidingsbesluit. Met een voorbereidingsbesluit verklaart de raad binnen een jaar een integrale herziening van het bestemmingsplan Vlietland Noordoost in voorbereiding te nemen. In de tussentijd worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen,

3. Start breed participatietraject. Via brede inspraak en participatie van alle belanghebbenden in en om het gebied worden binnen dat jaar ideeën verzameld voor de ontwikkeling van Vlietland Noordoost. Alle waarden en belangen worden zorgvuldig geanalyseerd,

4. Vaststelling nieuw integraal plan. Na een zorgvuldige bestuurlijke afweging wordt een integrale herziening van het bestemmingsplan vastgesteld met een ontwikkelingsrichting die past bij deze tijd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter