Nieuws
Gedeputeerde schetst perspectief Vlietland

Gedeputeerde Anne Koning heeft in een brief aan Provinciale Staten het toekomstperspectief voor natuur- en recreatiegebied Vlietland, waarvan de provincie eigenaar is, geschetst. Dit gezien de ‘recente aandacht voor de ontwikkelingen in Vlietland’; een verwijzing naar de commotie over de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg moet binnenkort beslissen over een ontwerp bestemmingsplan dat die bouw mogelijk maakt.

Koning schrijft: ‘Gezien de recente aandacht voor de ontwikkelingen in Vlietland leek het mij passend u dit perspectief nogmaals onder uw aandacht te brengen met daarbij een nadere toelichting. Het perspectief is in 2021 opgesteld op basis van de input van en bespreking met de diverse stakeholders. Het is bedoeld als een verkennend en inspirerend document dat richting geeft aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

‘Het perspectief geeft inzicht in de bijzondere karakteristieken en eigenschappen van het gebied en wat ervoor nodig is om dat te behouden en waar mogelijk te versterken. Door middel van een aantal thema’s wordt richting gegeven aan mogelijke toekomstige initiatieven en inspiratie geboden voor gebiedspartijen, betrokken gemeente, Staatsbosbeheer als beheerder en vanzelfsprekend ook de provincie als eigenaar’.

‘In het perspectief is het gebied dat door de provincie in erfpacht is gegeven ten behoeve van de ontwikkeling van de recreatiewoningen, buiten beschouwing gelaten. Over de in het perspectief opgenomen zonering en het merendeel van de in het rapport opgenomen verbeter- c.q. ontwikkelpunten bestaat grote mate van consensus tussen de betrokken actoren. Daarmee biedt het perspectief een goede basis voor een verdere doorontwikkeling van het gebied’.

‘De rode draad van het ontwikkelperspectief is het jaarrond aantrekkelijk maken van Vlietland voor zoveel mogelijk doelgroepen, met respect voor de natuurwaarde en inspelend op maatschappelijke en recreatieve ontwikkelingen. Via de thema’s ‘Groen voor recreatie en natuur’, ‘Aanbod voor iedereen’ en ‘Duurzaam bereikbaar en toegankelijk’ wordt in het perspectief een beschrijving gegeven van de bestaande situatie en worden kansen voor verdere ontwikkeling genoemd’.

‘Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van de biodiversiteit van de bosvakken, verlengen van het ligstrand, aanleggen van fietsparkeerplaatsen verbeteren van fietsstructuren, plaatsen van toiletvoorzieningen, toevoegen van speelvoorzieningen, activeren van vrijwilligers etcetera’.

‘In het perspectief is aandacht voor diverse provinciale doelstellingen op het gebied van onder andere sport en (water) recreatie, vergroten van de biodiversiteit en het opvangen van hittestress. Daarnaast beschrijft het perspectief volop kansen om het gebied aantrekkelijker te maken voor de recreant en de recreatieve kwaliteit van het gebied te verbeteren’.

‘In het perspectief is aangegeven dat het wenselijk is om op basis van het perspectief een uitvoeringsprogramma op te stellen. Vooralsnog is daar nog geen invulling aan gegeven mede vanwege de te verwachten werkzaamheden in Vlietland de komende jaren gekoppeld aan de bouw van de recreatiewoningen. Wel is inmiddels door Staatsbosbeheer als onze beheerder van het gebied een aantal maatregelen uit het perspectief uitgevoerd (zoals plaatsen fietsenstallingen) en worden een aantal andere verkend of zijn in voorbereiding (zoals toiletvoorzieningen, uitbreiding strand). In nauwe samenspraak met de gebiedspartijen zal worden bezien welke maatregelen vanuit het perspectief in 2023 kunnen worden opgepakt en zullen worden opgenomen in het werkplan 2023 van Staatsbosbeheer’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter