Nieuws
Monumentenstatus de ‘Emma’

B&W willen volgend week dinsdag een besluit nemen over het toekennen van de monumentenstatus aan 96 sociale woningen in de Emmastraat en omgeving in Voorburg. Voor de zomer kreeg het complex een ‘voorlopige’ monumentenstatus. De eigenaar, woningcorporatie WoonInvest, tekende daar bezwaar tegen aan. WoonInvest wil de panden slopen ten behoeve van nieuwbouw.

Met de toekenning van de monumentenstatus zijn de 96 woningen nog niet gered. Na het besluit is het voor belanghebbenden mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. De bezwaarmogelijkheid is 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Er is ook de mogelijkheid tot het vragen een voorlopige voorziening aan de rechtbank, dat kan mogelijk een opschortende werking hebben.

Na behandeling van eventuele bezwaren bezwaar komt er een beslissing op bezwaar van het college. En ook dan is er de mogelijkheid tot het indienen van beroep. Dat moet bij de rechter. En daarna ook nog de mogelijkheid van hoger beroep.

De plannen van WoonInvest zorgen al jaren voor onrust. Er is leegstand; onderhoud wordt niet meer gedaan. Overleg tussen WoonInvest en de bewoners is er niet meer. De corporatie zou ook eerdere beloften inzake verhuisvergoedingen, een urgentieverklaring voor een nieuwe woning en een terugkeergarantie hebben ingetrokken.

CDA-gemeenteraadslid Ron van Duffelen heeft B&W een aantal vragen gesteld over de zaak:

1. Wat is de stand van zaken rond de toekenning van de monumentenstatus en wanneer verwacht het college de definitieve monumentenstatus toe te kennen?

2. Is het correct dat er geen overleg meer is tussen bewoners en WoonInvest over de toekomst van de wijk? Zo ja, wat is hiervan de reden?

3. Is het correct dat bewoners thans geen beroep meer kunnen doen op regelingen die WoonInvest eerder heeft aangeboden? Zo ja, wat is hiervan de reden?

4. Is het tevens correct dat in de wijk leegstand ontstaat en achterstallig onderhoud niet meer wordt aangepakt? Zo ja, wat is hiervan de reden?

5. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen het college van B&W en WoonInvest over de toekomst van de wijk en de toe te kennen monumentenstatus? Vindt er overleg plaats tussen het college en WoonInvest over het sociaal plan voor bewoners? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken? Zo nee, is het college bereid zich hiervoor in te zetten?

6. In het artikel (gedoeld wordt op een publicatie op de website van Omroep West, red.) valt de suggestie, in de vorm van een citaat, te lezen dat de monumentenstatus sloop niet kan voorkomen, maar extra waarborgen biedt bij de onderbouwing van de noodzaak tot sloop. Is dit citaat van het college en wat wordt bedoeld met het citaat?

7. Is het college met de CDA-fractie van mening dat met de toegezegde monumentenstatus het idee is ontstaan dat sloop niet meer aan de orde is? Kunnen bewoners er van verzekerd zijn dat sloop niet aan de orde is en komt?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter