Mening
Blog: Een verloren jaar

2022 is een verloren jaar voor de gemeente. De vorige coalitie hield eind 2021 feitelijk op met beleid maken. De gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 kwam er aan, en daarna zou een nieuw bondgenootschap van partijen de gemeente gaan besturen. Partijen met eigen plannen die men niet voor de voeten wilde lopen.

De nieuwe coalitie (VVD, GBLV en D66) presenteerde zich op 8 juni met een coalitieakkoord. Kort daarop gingen de gemeenteraad, B&W en de ambtenaren op zomervakantie. En gebeurde er weer niets.

Eind september presenteerde wethouder Philip van Veller (VVD, financiën) de begroting voor 2023, die de gemeenteraad deze week behandelt. Volgens bestuurder viel er komend jaar te rekenen met een overschot van 2,1 miljoen euro. Daar vertelde Van Veller echter niet bij dat hij mee- en tegenvallers die alleen in 2023 optraden, niet meetelde. Zo bleef een bedrag van 5,4 miljoen euro buiten het zicht en werd een voorspeld tekort van 3,3 miljoen ineens een overschot.

Door deze berekening kan de coalitie ook verbloemen dat men het berekende tekort met nog eens 2,3 miljoen euro verhoogde door eigen beleidsvoornemens. Zo scheelt het wegvallen van de hondenbelasting 375.000 euro per jaar, kost de installatie van meer camera’s 100.000 tot 200.000 euro, vergt het opzetten van wijk-veiligheidsteams 100.000 euro en de inzet van meer handhavers een half miljoen.

Het sneller behandelen van bouwplannen kost 250.000 euro aan extra ambtelijke inzet. Meer ambtenaren voor het bestrijden van de verkeerschaos rond de Mall vergen 300.000 euro. Het erop toezien dat inwoners niet te snel schulden maken kent een prijskaartje van 100.000 euro. Datzelfde bedrag gaat op aan meer aandacht voor de lokale geschiedenis.

Het zijn maar voorbeelden. Voor de rest haalt Van Veller 6,4 miljoen euro uit de reserves om het gemeentelijk beleid te financieren. B&W willen komend jaar voor 27,7 miljoen euro investeren (voor dit jaar staat dat bedrag op 8,2 miljoen). Overigens tekent de wethouder hierbij wel aan investeringen realistischer te willen gaan ramen omdat er jaarlijks grote bedragen worden ‘doorgeschoven’ naar het volgende jaar omdat de investeringen niet zijn gedaan. Kortom, die 27,7 miljoen is niet heilig.

Los van het financiële blinkt de begroting uit door aankondigingen. Komend jaar moeten er een Cultuurvisie, een Duurzaamheidsprogramma, een GroenAktieplan, een Leidraad Participatie, een Participatieverordening, een Beheersplan kunstwerken (bruggen en dergelijke, red.) en oevers, een nieuw Museumbeleid, een Woonvisie, een Aktieplan wijkveiligheid, een Plan uitvoering parkeerbeleid, een nieuw terrassenbeleid, een Actieplan verkeersveiligheid, een plan uitvoering parkeerbeleid en een plan van aanpak woonzorgvisie komen.

Daarnaast wordt een onderzoek naar het autoluw maken van het Damcentrum Leidschendam aangekondigd, moet de gemeentelijke dienstverlening ‘toegankelijker’ worden, moeten er knopen doorgehakt worden over de toekomst van Museum Swaensteyn, komt er een nieuw minimabeleid, start een onderzoek naar eigen bijdrage dagbesteding Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wordt bekeken of de jeugdhulp ‘afgebakend’ (lees: beperkt) kan worden, komt er een informatiecampagne gezonde leefstijl en stess, wordt een beweegprogramma voor jongeren met mentale problemen gestart, komen er wijkwandelingen met de nadruk op leefstijl, gaat Avalex afvalcoaches inzetten en wordt onderzoek gedaan naar ‘opkoopbescherming’; het voorkomen dat koopwoningen worden opgekocht voor verhuur.

Let wel: dit alles wordt voor 2023 aangekondigd. Plannen, onderzoeken. De resterende maanden in dit jaar laten dood tij zien. De gemeente staat feitelijk stil, nog versterkt door een herfst- en kerstvakantie. En dat in tijden van internationale crisis, hyperinflatie, almaar stijgende energieprijzen, corona en een mogelijk nog volgende economische recessie.

In dit tijdsgewricht is het bijna misdadig dat politici zich de weelde menen te kunnen veroorloven een jaar te verspillen aan niets doen. Waarbij bovendien ook nog maar afgewacht moet worden wat er van alle plannen en voornemens in 2023 terecht komt. Waarbij de realisatie van dat alles dankzij de o zo trage besluitvormingsprocedures waarschijnlijk niet eens meer voor 2026 zal plaatsvinden. En dan zijn alweer de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter