Nieuws
Sociale woningen Emmastraat monument

B&W hebben 96 sociale woningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat in Voorburg tot gemeentelijk monument bestempeld. Daarmee willen B&W het zogenoemde ‘Emmacomplex’ beschermen. Sloop, zoals eigenaar woningcorporatie WoonInvest wil, ‘past daar niet bij’, aldus verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer.

In antwoorden op vragen van CDA-gemeenteraadslid Ron van Duffelen erkent de wethouder echter dat sloop ondanks het besluit niet is uitgesloten. ‘Voor sloop van een monument is een omgevingsvergunning slopen verplicht. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend indien het belang van de Monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Alleen dan kan het college van B&W bij een aanvraag omgevingsvergunning slopen overgaan tot het verlenen van de vergunning. Met de aanwijzing tot monument is sloop van een monument niet uitgesloten’.

Gedurende een periode van 6 weken is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het aanwijzingsbesluit tot gemeentelijk monument. Na de behandeling van eventuele bezwaren, komt het college van B&W met een zogeheten beslissing op bezwaar, zo meldt de gemeente om daaraan toe te voegen: ‘De gemeente gaat in overleg met WoonInvest en bewoners over een goed renovatieplan van het Emmastraatcomplex’.

Bremer ontkent dat WoonInvest het overleg met bewoners heeft gestaakt. ‘WoonInvest staat nog steeds in contact met de bewoners, maar wacht het definitieve besluit af’. Wel erkent zij dat een sociaal plan dat WoonInvest voor sloop-nieuwbouw had opgesteld on hold is gezet. In dat plan stonden regelingen voor de huidige bewoners inzake vervangende woonruimte, verhuisvergoeding en terugkeergarantie.

‘WoonInvest beperkt zich op dit moment tot het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en zorg dat alles goed en veilig blijft werken. Er worden op dit moment geen grote vernieuwingen uitgevoerd. Met het definitieve besluit tot aanwijzing tot gemeentelijk monument neemt WoonInvest het reguliere onderhoud van Emmastraat, Prins Hendrikstraat en de Oranje Nassaustraat weer op in haar onderhoudsbegroting’, aldus Bremer.

‘Er zijn tussen het college van B&W en WoonInvest geen afspraken gemaakt met betrekking tot de toekomst van de wijk en de toekenning van de monumentenstatus. Wel heeft het college aangeboden mee te denken hoe om te gaan met de aanwijzing tot gemeentelijk monument’.

‘Op grond van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 kan de Gemeente Leidschendam-Voorburg gebieden aanwijzen als actiegebied met als doel de daarin gelegen woonruimten vrij van bewoning te maken, zodat sloop- en/of verbetering van deze woonruimten kan plaatsvinden. Voor de aanwijzing van het Oranjekwartier tot actiegebied is bij de gemeente nog geen aanvraag binnengekomen’.

‘In het sociaal plan van WoonInvest moet de terugkeergarantie worden geregeld. Het sociaal plan is ook nodig voor het college om het Oranjekwartier met de 96 sociale huurwoningen van WoonInvest aan te wijzen als actiegebied. Op grond hiervan kunnen de bewoners een urgentieverklaring aanvragen bij de gemeente’.

‘Een urgentieverklaring is een jaar geldig voor toewijzing van een woning binnen de gehele regio Haaglanden. De urgente woningzoekenden kunnen zelf bepalen op welke woningen ze reageren. De mogelijkheden voor 3 woningtoewijzing in de buurt is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijkomende woningen aldaar’.

‘De aanwijzing als gemeentelijk monument is een erkenning voor het behoud van deze buurt. Het Emmastraatcomplex heeft het karakter van een tuindorp en is uniek in onze gemeente. Met het toekennen van de monumentenstatus kunnen we de aanwezige erfgoedwaarden beschermen en behouden voor de toekomst. De verdere uitwerking van de renovatieplannen vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, WoonInvest en de gemeente’.

‘Het college heeft met de aanwijzing tot monument aangegeven dat het Emmacomplex behoudenswaardige erfgoedwaarden bevat. Met het besluit geeft het college aan deze waarden te willen behouden en beschermen. Het is de intentie van het college om de monumentale waarden van het Emmacomplex te beschermen en sloop past daar niet bij’. (foto gemeente)

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter