Nieuws
Nieuwe vragen bouwplan Vlietland

D66-gemeenteraadslid Alexander Hylkema wil van B&W weten hoe het staat het de burgerparticipatie rond het voornemen het bestemmingsplan voor Vlietland-Noord zo te wijzigen dat daar 222 grondgebonden recreatiewoningen kunnen komen. Dat blijkt uit een groot aantal vragen die hij B&W over het plan heeft gesteld.

Hylkema: ,,Er is dit jaar in onze gemeente en omgeving aardig wat onrust ontstaan vanwege de aanvraag bestemmingsplan wijziging voor Vlietland. Meerdere organisaties hebben hierop gereageerd met open brieven en zienswijzen. Ook zijn er zo’n 17.000 handtekeningen verzameld tegen het bestemmingsplan.’’

,,Hierop is een informatieavond georganiseerd voor gemeenteraadsleden uit onze en omliggende gemeenten waar enkele toezeggingen zijn gedaan over onder andere het organiseren van het gesprek met organisaties en gebruikers. Het lijkt er echter op dat de voortgang van met name participatie wat is gestokt vandaar dat D66 vragen hierover stelt.”

Die luiden:

= Op de informatiebijeenkomst is toegezegd dat het participatietraject georganiseerd zal worden voorafgaande aan besluitvorming in de gemeenteraad door de gemeentelijke organisatie. In hoeverre is hier opvolging aan gegeven,

= Wat is de planning rondom het besluitvormingsproces van dit traject,

= Hoe maakt de gemeente zichtbaar en merkbaar dat participatie in dit traject van toegevoegde waarde is voor de realisatie,

= Zoals bekend heeft Vlietland een regionale recreatiefunctie. Op welke wijze worden omliggende gemeenten en gebruikers van Vlietland actief betrokken ten behoeve van participatie? En welke termijnen zijn hiervoor uitgestippeld,

= Heeft de gemeente kennis genomen van de constructieve en waardevolle inbreng van bijvoorbeeld de Vrienden van Vlietland en Duurzaam LV op het gebied van onder andere groen, duurzaamheid, bereikbaarheid en dergelijke vraagstukken? Zo ja, op welke manier is hier tot nu toe gevolg aan gegeven? Zo nee, waarom niet,

= Kan de gemeente naar aanleiding van het participatietraject aanvullende eisen stellen aan de plannen van de projectontwikkelaar? Zo ja, op welke manier kan de gemeente daar invulling aan geven, en welke instrumenten heeft de gemeente om deze inbreng door te vertalen in planvorming en realisatie,

= Heeft de recente uitspraak van de Raad van State inzake stikstofuitstoot bij bouwprojecten invloed op de plannen bij Vlietland? Zo ja, is het mogelijk dat de gemeente als gevolg hiervan prioriteiten zal moeten stellen in de bouwplannen? En zo ja, als er geprioriteerd wordt welk belang hecht de gemeente dan aan deze recreatiewoningen ten opzichte van andere bouwplannen,

= Ziet de gemeente toegevoegde waarde in participatie in dit traject? Zo ja, hoe maakt de gemeente zichtbaar en merkbaar dat hier waarde aan wordt gehecht?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter