Nieuws
Tramlijn Voorburg-Station en Rijswijk op de tocht

Het is onduidelijk of de gedachte hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tram tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft via Voorburg-West er kan komen. Dit nu de Raad van State de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ bij de regels voor stikstofneerslag in natuurgebieden, heeft geschrapt.

Dat stelt de Commissie voor de milieu effect rapportage (Commissie MER) in een advies over het HOV-project. Bij het gekozen tracé is rekening gehouden met de bouwvrijstelling. Nu die weggevallen is is onduidelijk of het tracé uitvoerbaar is, aldus de commissie. Voor de HOV-aanleg moet een MER gemaakt worden.

De commissie beveelt rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk aan de stikstofkwestie eerst nog eens uit te zoeken voordat er een definitief besluit over de HOV genomen wordt.

Concreet gaat het om de stikstofneerslag in natuurgebied ‘Meijendel & Berkheide’. Door het besluit van de Raad van State moeten de stikstofeffecten van de HOV-bouwfase betrokken worden bij het besluit over een natuurvergunning. Doordat de stikstofeffecten nu niet in beeld zijn kunnen de effecten niet meewegen bij het besluit over het tracé. ‘Uit de wetgeving volgt dat een project of plan alleen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast’, aldus de commissie.

De Commissie MER heeft verder de volgende opmerkingen:

= Onderbouw (nader) waarom er niet voor is gekozen de afzonderlijke routes voor de Voorburg-tak en de Rijswijk-tak in het alternatievenonderzoek te betrekken,

= Maak in de effectbeoordeling onderscheid tussen het verlies van parkeerplaatsen in de Binckhorst en het verlies van parkeerplaatsen in Voorburg en Rijswijk,

= Onderzoek welke maatregelen nodig zijn om de duurzame mobiliteitsambities in het gebied te kunnen realiseren,

= Breng de ontwikkeling in de tijd van de capaciteit en kwaliteit van het fiets- en voetgangersnetwerk in beeld, met name vanuit het perspectief van verkeersveiligheid,

= Beschrijf de in Den Haag vastgestelde regelgeving en het beleid op het gebied van groen en speelvoorzieningen en toets het tracé daaraan. Beschrijf ook de mogelijke maatregelen om negatieve effecten door de HOV tegen te gaan,

= Onderzoek trillings- en geluidshinder van trams, en beschrijf mogelijke maatregelen daar tegen. Beschrijf ook hoe wordt bijgedragen aan de idee om bij het opnieuw inrichten van wegen stiller asfalt te gebruiken,

= Besteedt bij de uitwerking van de plannen aandacht aan de daadwerkelijk optredende HOV-effecten ten aanzien van autogebruik. Daarbij is het belangrijk om maatregelen achter de hand te hebben voor het geval het autogebruik minder afneemt dan waar vanuit wordt gegaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter