Nieuws
Subsidie voor restauratie erfgoed verruimd
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is aangepast, zo hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten. Per 1 december 2022 wordt deze op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd. De verruiming is van toepassing op deze rijksmonumenten:
  • Pastorieën en kosterswoningen in kerkelijk gebruik,
  • Klinkend erfgoed, zoals kerkorgels en klokkenspelen (nu ook mogelijk in combinatie met rijkssubsidie),
  • Groot onderhoud van daken in de categorie agrarisch erfgoed (nieuwe eenvoudige subsidiemogelijkheid).

Willy de Zoete, gedeputeerde: ,,Met deze verruiming van de subsidiemogelijkheden hoopt de provincie nog meer monumenteigenaren en hun betrokken vrijwilligers te ondersteunen bij het behoud van dit erfgoed. Daarbij biedt de subsidieregeling ook kansen voor mogelijke herbestemming. Zo kunnen we allemaal, nu en in de toekomst, ons erfgoed blijven bezoeken en ervan genieten.”

Met de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 verstrekt de provincie subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast kunnen bij herbestemming van een rijksmonument subsidies worden verstrekt voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of zintuigelijke beperking en voor verduurzaming van het rijksmonument. Rijksmonumentale woonhuizen vallen overigens niet onder deze subsidiemogelijkheden.

Bij historische boerderijen zijn vaak de daken in een slechte staat. Daarom is aan deze  subsidieregeling een nieuwe paragraaf toegevoegd voor groot onderhoud aan daken van rijksmonumentale boerderijen en bollenschuren. Ook bijgebouwen komen hiervoor in aanmerking, mits deze onder de bescherming vallen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kan subsidie worden verstrekt voor de vervanging van de dakbedekking en de onderliggende constructie. Bij het vernieuwen van een rieten dak is brandveiligheid van groot belang, daarom komen brandveiligheidsvoorzieningen bij herstel van een rieten dak ook in aanmerking voor subsidie.

De indieningstermijnen voor het aanvragen van deze subsidies:

  • Restauratie rijksmonumenten: van 1 december 2022 tot 1 maart 2023,
  • Verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming: van 1 mei 2023 tot 1 juli 2023,
  • Groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten: van 1 februari 2023 tot 1 september 2023.

Voor het groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten geldt echter een ‘doorlopende openstelling’, wat in dit geval inhoudt dat subsidietoekenning op volgorde van binnenkomst beoordeeld en (deels) direct toegekend wordt. Er is voor dit onderdeel in de subsidieregeling wel een apart subsidieplafond vastgesteld, waarvoor geldt op = op.

Hulp of advies nodig bij het vinden van een nieuwe bestemming voor uw rijksmonumenten? Neem contact op met Ton Vervoort, de provinciaal Aanjager Herbestemmen Rijksmonumenten (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter