Nieuws
Vervuilende bedrijven naar Vlietzone

In de toekomst zullen vervuilende bedrijven (ondernemingen uit de hoge milieucategorie) op bedrijfsterrein Westvlietweg gevestigd kunnen worden. Dat heeft Jeannette Baljeu Provinciale Staten bericht in een brief over het Toekomstbeeld Vlietzone. Het stuk is mede namens de gemeente Leidschendam-Voorburg opgesteld.

In het Toekomstbeeld staat dat het bedrijfsterrein kan uitbreiden richting A4. Vooraleerst wordt gekozen voor kwaliteitsverbetering en modernisering van het huidige bedrijventerrein. Pas daarna wordt gekeken naar eventuele uitbreiding van en verplaatsing van bedrijven naar bedrijventerrein. Indien voor uitbreiding wordt gekozen dan zal deze op een ‘Vlietwaardige’ wijze moeten worden uitgevoerd.

Baljeu: ‘Het Toekomstbeeld Vlietzone houdt de ontwikkeling niet tegen, ook niet voor een hoge milieucategorie. Wel worden handvatten geboden voor de inpassing. Gezien de verstedelijking op de verschillende bedrijventerreinen en de weinige alternatieve locaties in de gemeente Den Haag is dit een realistisch scenario’.

In het Toekomstbeeld staat verder dat de verkeersveiligheid voor langzaam en recreatief verkeer op de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Spoorlaan is een groot knelpunt vanwege het smalle profiel, het ontbreken van voetpaden en gebruik door zwaar transportverkeer.

Baljeu: ‘De provincie is inmiddels samen met de gemeenten Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg gestart met een verkenning naar mogelijkheden om dit traject te verbeteren. Het voornemen is om hiervoor op korte termijn een verkeerskundig onderzoek te laten uitvoeren, waarin een alternatieve ontsluiting voor het bedrijventerrein Westvlietweg III wordt meegenomen’. De gedeputeerde spreekt van ‘het inrichten van (een deel van) de Westvlietweg als slow lane voor langzaam en recreatief verkeer’.

In het Toekomstbeeld is de aanleg van een doorgaande groenblauwe structuur (groen en water), parallel aan de Vliet, opgenomen. Deze ‘Groenblauwe loper’ combineert recreatie, biodiversiteit, waterberging en een uitloopgebied voor de stad. De loper kan worden gerealiseerd door het koppelen van bestaande groene en blauwe elementen en recreatieve routes en door de aanwezige barrières te slechten. Baljeu: ‘Op korte termijn kan met de uitwerking en stapsgewijze realisatie van de groenblauwe loper worden begonnen’.

Aan het Toekomstbeeld is jaren gewerkt door de provincie, de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden, de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

De Vlietzone wordt als verbindend ‘stadslandschapspark’ in een verdichtende regio bestempeld. In het gebied is naast wonen en werken ruimte voor verkoeling, biodiversiteit, wateropvang, sport en ontspanning.

Elke nieuwe ontwikkeling wordt getoetst aan de kwaliteit van de Vlietzone en vijf dragende principes: een robuust watersysteem; een sterke identiteit van de Vlietzone (Vlietwaardig); een groenblauwe dooradering; een sterke en zichtbare cultuurhistorische en archeologische basis; de Vliet als ruimtelijke drager.

Het is de bedoeling dat provincie, gemeenten en waterschappen het toekomstbeeld verwerken in hun omgevingsvisies en beleidsagenda’s. De provincie zal daarom de belangrijkste onderdelen van het toekomstbeeld onderdeel maken van haar (ruimtelijk) beleid voor de Vlietzone.

Volgens Baljeu is er nu een gedeeld perspectief op de verdere ontwikkeling van de Vlietzone voor de (middel)lange termijn. ‘De ruimtelijke opgaven in de Vlietzone zijn daarmee echter nog niet gerealiseerd. In delen van de Vlietzone is de ruimtedruk hoog en zullen deelopgaven op het gebied van groen, water, mobiliteit, sport en werken een plek moeten krijgen. Het bij elkaar te brengen en op een ‘Vlietwaardige’ manier ruimtelijk integreren van deze deelopgaven, het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen is een uitdaging die wij met de gebiedspartijen willen oppakken in een gezamenlijk vervolgproces’.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter