Nieuws
Omgevingsdienst toetst nieuwe bouwplannen niet meer

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) toetst geen nieuwe bouwplannen meer op de neerslag van stikstof in natuurgebieden. De dienst wacht daarmee totdat er een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld is. Dit naar aanleiding van recente uitspraak van de Raad van State waarbij de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ voor de stikstofneerslag in natuurgebieden verviel.

De ODH toetst voor Gedeputeerde Staten (GS). Die moeten een natuurvergunning voor de bouw afgeven of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bij een omgevingsvergunning. Zonder die stukken kan er niet gebouwd worden. Voor lopende gevallen verlangt de ODH nu al nieuwe stikstofberekeningen wil men de toetsing voortzetten.

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor onherroepelijke door GS verleende natuurvergunningen of een verklaring van geen bedenkingen. De uitspraak kan wel gevolgen hebben voor onherroepelijke omgevingsvergunningen, waar geen natuurvergunning of vvgb voor is verleend. De stikstofneerslag tijdens de bouwfase zou dan alsnog in kaart gebracht moeten worden, voordat tot uitvoering van de vergunde activiteit mag worden overgegaan. Het is aan de vergunninghouder om dit alsnog uit te voeren. Als blijkt dat de bouwfase leidt tot een stikstoftoename, dan zal alsnog een natuurvergunning nodig zijn. GS zijn het bevoegd gezag.

Voor de niet-onherroepelijke omgevingsvergunningen heeft de uitspraak tot gevolg dat alsnog de stikstofeffecten in kaart dienen te worden gebracht door een aanvullende stikstofberekening. De verwachting is dat uit de nieuwe stikstofberekeningen van de bouw- en aanlegfase geen significante stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden zal volgen.

Desondanks kan de uitspraak voor vertraging zorgen. In heel Nederland dienen voor de lopende bouwprojecten nieuwe berekeningen te worden aangeleverd, die vervolgens dienen te worden getoetst. Hoewel het opstellen van een stikstofberekening niet erg ingewikkeld is, is het aantal specialisten dat zo’n berekening kan opstellen en toetsen beperkt. Nu heel bouwend Nederland een beroep op die specialisten wil doen, is de verwachting dat dit tot maandenlange vertragingen in bouwprojecten kan leiden.

De handelwijze van de ODH komt daar nog bij. Wanneer de nieuwe berekeningsmethode (AERIUS2-Calculator) er is, is nog niet bekend. Bovendien is het de vraag of de ODH beschikt over voldoende stikstofspecialisten, om alle ingediende nieuwe berekeningen te kunnen toetsen. Ook bij de ODH kan daarom vertraging in het vergunning- en bouwproces ontstaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter