Nieuws
Concept verordening burgerparticipatie

B&W hebben een eerste opzet gemaakt van een verordening die burgerparticipatie in de gemeente moet regelen. Gemeenteraadsleden krijgen vanavond in een commissievergadering de kans daarop te reageren. De inhoud van de concept verordening:

=B&W nemen in de jaarlijkse begroting een hoofdstuk op met de speerpunten voor participatie,

=B&W geven bij de start van een participatieproces aan hoe de burgerparticipatie eruit gaat zien. Daarbij wordt aangegeven: het doel en de intentie van de participatie; de hoofdvragen, de ruimte voor beïnvloeding; de inhoudelijke- en financiële kaders; de te betrekken belanghebbenden en de manier waarop zij hun inbreng kunnen leveren; een begroting van de kosten,

=B&W maken vooraf bekend op welke wijze besluitvorming zal plaatsvinden: er wordt kennis genomen van de uitkomst van de burgerparticipatie en er wordt bezien wat ervan wordt meegenomen; de uitkomsten van burgerparticipatie zijn zwaarwegend bij de besluitvorming; B&W nemen de uitkomsten van burgerparticipatie over,

=B&W kunnen na afloop van de burgerparticipatie wel van een eerder besluit inzake de besluitvorming afwijken als uit de participatie sterk uiteenlopende opvattingen komen; de uitkomsten op gespannen voet staan met eerder bepaalde kaders; belangen onvoldoende zijn meegewogen. Indien B&W afwijken moet dat gemotiveerd bekend gemaakt worden.

In de verordening staan diverse vormen van burgerparticipatie:

=Overheidsparticipatie: wordt toegepast als B&W vinden dat een burgerinitiatief past in het gemeentelijk beleid en positief bijdraagt aan dat beleid en de samenleving. Aanspreekpunt voor burgerinitiatieven zijn ‘stadsdirecteuren in de stadsdelen’. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks een budget voor dit soort initiatieven. B&W kunnen de initiatieven steunen middels het aanbieden van ruimten/huisvesting; geld; ambtenaren; andere vormen van ondersteuning,

=Uitdaagrecht: inwoners, organisaties en/of bedrijven krijgen de mogelijkheid om gemeentelijke taken over te nemen. De verzoeker moet omschrijven welke taak men wil overnemen; waarom en hoe het beter en/of goedkoper kan; duidelijk maken wat de eigen betrokkenheid, kennis en ervaring is; aangeven wat het draagvlak is bij inwoners; kostenraming presenteren; aangeven hoe men garant staat voor kwaliteit en uitvoering van de taak; tenminste drie handtekeningen presenteren van inwoners,

=Dorps- en wijkdemocratie: de gemeente gaat met dorps- en wijkraden en bewoners praten over de wijze waarop betrokkenheid vorm gegeven kan worden en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Dit wordt gekoppeld aan wijkgericht werken. Binnen twee jaar dienen bepalingen inzake dorps- en wijkdemocratie in de verordening te staan.

Een speciale vermelding krijgt het nog op te stellen Omgevingsplan (onderdeel van de nieuwe Omgevingswet). Wie straks een omgevingsvergunning aanvraagt die in strijd is met het Omgevingsplan moet burgerparticipatie organiseren.

B&W willen nog bezien welke rol advies- en cliëntenraden kunnen krijgen in het participatiebeleid. Ook wordt nog bekeken of aan bedrijven en/of instanties waarmee de gemeente contracten aangaat, eisen gesteld kunnen worden inzake burgerparticipatie.

B&W willen de Participatieverordening in juni 2023 vaststellen. Voordien zullen er diverse gespreksronden met gemeenteraad, ambtenaren en inwoners gehouden worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter