Nieuws
Nieuwe afspraken met woningcorporaties

Wethouder Bianca Bremer heeft nieuwe afspraken gemaakt met de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes voor 2023. Zij vormen een aanvulling op de lopende ‘prestatieafspraken’ voor de periode 2022-2025. Meer sociale woningen staan niet in de aanvullingen.

= Langer zelfstandig wonen. Het gezamenlijk met zorg- en welzijnspartners opstellen van een Uitvoeringsagenda voor de Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022-2030 inclusief een analyse van de behoefte. Gezien de hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van aandachtsgroepen, waaronder uitstromers, werken partijen nauw samen in het ontwikkelen van passende oplossingen,

= Betaalbaarheid, beschikbaarheid en nieuwbouw. In de Taskforce sociale woningbouw Leidschendam-Voorburg inventariseren partijen mogelijkheden voor meer innovatieve woonvormen. Onderdeel hiervan zijn geclusterde woonvormen voor een mix van doelgroepen. Ook hebben partijen afgesproken prioriteit te geven aan het gezamenlijk ontwikkelen van flexwoningen. Vidomes en WoonInvest zetten zich in om af te wijken van het inflatievolgend huurbeleid. Conform de wet Tijdelijke Huurkorting verlagen of bevriezen de corporaties de huurprijs. Nieuw is ook de afspraak dat Vidomes en WoonInvest de inkomsten uit inkomensafhankelijke huur besteden aan onderhoud en investeringen in nieuwbouw en dit verantwoorden naar de gemeente,

= Wijkgericht werken/leefbaarheid. In het kader van de Omgevingsvisie ontwikkelen partijen visies op wijk- en buurtniveau. Partijen bepalen gezamenlijk in welke aandachtswijken een gezamenlijk wijkplan noodzakelijk is en delen de beschikbare informatie in samenspraak met andere partners,

= Duurzaamheid. De woningcorporaties pakken woningen met EFG-energie labels en hoge energielasten versneld aan: Vidomes 400 in 2023-2027; WoonInvest 146 in 2024 en 629 in 2025. Daarnaast plaatst Vidomes de komende jaren zonnepanelen op 50% van haar wooncomplexen; WoonInvest plaatst zonnepanelen op 12 woningen in 2023, 169 woningen in 2024 en 753 woningen in 2025.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter