Nieuws
‘Nee’ tegen Tiny Houses Stompwijk

De provincie Zuid-Holland wil geen Tiny Houses toestaan aan de Meerlaan in Stompwijk. B&W leggen zich daarbij nee. Zij adviseren de gemeenteraad om de realisatie niet door te zetten. Dat blijkt uit een brief van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad. De zaak speelt al sinds eind 2021. Toen legden twee inwoners van Stompwijk de gemeenteraad een plan voor, voor de realisatie van zestien Tiny Houses.

Een meerderheid van de gemeenteraad voelde wel iets voor het plan en verzocht B&W daarop te reageren. Oud-wethouder Jan Willem Rouwendal beloofde daarop de haalbaarheid te zullen laten onderzoeken.

De locatie ligt in het zogenoemde buitengebied. De provincie stelt daarvoor de ontwikkelingskaders vast. De provincie stelt nu dat het plan niet binnen de Omgevingsverordening Zuid-Holland past.

In de verordening is het gebied is aangewezen als ‘Groene Buffer’. Omdat dit gebied nog grotendeels ‘open’ is, wordt het karakter van het gebied in grote mate aangetast door het plan zodat sprake is van een wijziging van de gebiedsidentiteit. Het is niet langer een weide, maar een gebied met verstedelijkt karakter. Daarbij is het strijdig met de richtpunten van droogmakerijen.

Eventuele nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande structuren/linten en niet in de veenweidepolders. En de richtpunten van Groene buffer zijn dat er geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats vinden in de bufferzone. Nieuwe ontwikkelingen moete bijdragen aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en het contrast met het stedelijk gebied, zo stelt de provincie.

Bremer laat weten Tiny Houses en andere kleine woonvormen op te willen nemen in de nog op te stellen Omgevingsvisie. ‘Dan kan er een meer integrale afweging worden gemaakt over de inpasbaarheid van kleine woonvormen in met name het buitengebied, rekening houdend met de opgaves die worden gesteld voor het buitengebied. Het college van B&W acht het nodig dat het vraagstuk kleine woonvormen wordt geborgd in de Omgevingsvisie omdat zij een grote impact kan hebben op het functioneren van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter