Nieuws
Onenigheid frustreert verhuizing rugbyclub

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn het nog steeds niet eens over de vergunning waardoor rugbyclub VRC zou kunnen verhuizen van het huidige terrein aan De Star in Leidschendam, naar een nieuw complex op sportpark Westvliet aan de Groene Zoom. Dat sportpark ligt op Haags grondgebied. VRC zou er in april hebben moeten zitten.

Op 12 juli 2022 berichtte wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad in een brief over de stand van zaken nieuwe locatie VRC dat de rugbyclub niet, zoals gedacht, per 1 september naar Westvliet kon. ‘Bij het aflopen van de termijn van de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft Den Haag laten weten dat naast de gebruikelijke onderzoeken extra aanvullende onderzoeken nodig zijn’, aldus de wethouder.

Bij die aanvullende onderzoeken ging het om: houtopstand; ecologie en groen; inpassing natuur en omgeving.

Bij de houtopstand werd bekeken welke fauna aanwezig is in de wilgen op de beoogde locatie en naar de invloed van het drainagesysteem op de bestaande flora. ‘Deze informatie is nodig voor de kapvergunning van de bomen. Voor de gekapte bomen geldt een herplantplicht’.

Wat ecologie en groen betreft ging het om de aanwezigheid van de steenmarter, vleermuizen en rugstreeppad. Het onderzoek inpassing natuur en omgeving richtte zich op de inpassing van het sportveld en het parkeerterrein hetgeen mogelijk een impact had op het aantal aan te leggen parkeerplaatsen.

Van Eekelen gaf destijds aan dat de onderzoeken in oktober werden afgerond zodat er die maand ook een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning bij Den Haag kon worden gedaan. De wethouder vermeldde daarbij niet aan wie of welke partij de onderzoeken deed of moest gaan doen.

Desgevraagd liet een woordvoerder van de gemeente Den Haag nu weten dat men nog steeds wacht op aanvullende informatie van Leidschendam-Voorburg zodat de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling kan worden genomen.

Een woordvoerster van wethouder Van Eekelen meldt in een reactie: ‘Na herhaaldelijk overleg met Den Haag en ook met provincie Zuid-Holland heeft Leidschendam-Voorburg in november 2022 een nieuw ontwerp gepresenteerd en zijn op basis daarvan vergunningen aangevraagd. Den Haag heeft op advies van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) de vergunningsaanvraag opgeschort en een verzoek gedaan om aanvullingen: extra onderzoek naar lichthinder voor vleermuizen; met betrekking tot kappen wordt gevraagd om eerdere besluitvorming, overige vergunningen of toestemmingen; aanvulling op het herplantplan. De gemeente heeft tot 17 februari 2023 de tijd om deze aanvulling op de vergunningsaanvraag te doen. Den Haag heeft dan drie weken de tijd om hierop te reageren. Bij vergunningverlening kunnen de werkzaamheden in het voorjaar starten en is het realistisch dat VRC nog dit jaar verhuist’.

Bij de aanvulling op het herplantplan gaat het om informatie per boom. Den Haag vraagt concreet onderzoek naar de verplantbaarheid. De werkzaamheden aan het terrein werden eerder stilgelegd vanwege een kapverbod. In strijd daarmee waren er toch bomen gesneuveld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter