Nieuws
Kavelambitie nieuwbouw Diaconessenhuis heeft geen status

De zogenoemde kavelambitie op grond waarvan de toekomstige nieuwbouw op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg-West vorm gegeven moet worden, heeft geen juridische status. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. De raad beslist vanavond over de kavelambitie. Daar bestaat de angst dat een projectontwikkelaar van de ambitie kan afwijken zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn project.

‘De Kavelambitie is een kaderstellend document. Het is een instrument dat niet in de Wet ruimtelijke ordening of enige ander wet- of regelgeving van een wettelijke grondslag is voorzien. Daarom is een dergelijk document ook geen onderwerp van een formele zienswijzenprocedure en kan er ook geen beroep tegen worden ingesteld’, aldus de wethouder.

‘Het doel van een besluit tot vaststellen van een dergelijk randvoorwaardelijk document is om voor alle partijen, de gemeenteraad en het college van B&W als bevoegd gezag, en de ontwikkelaar kaders vast te leggen waarbinnen een beoogde ontwikkeling mag plaatsvinden en waaraan deze drie partijen zich ook committeren’.

‘Uniek is dat de gemeente kaders kan stellen in deze fase van het proces, namelijk voordat het vastgoed is verkocht aan een projectontwikkelaar. In de Kavelambitie is de focus gelegd op de hoofdlijnen wat betreft bouwmassa en buitenruimte. De invulling van de architectuur is niet in deze fase meegenomen. In het beeldkwaliteitsplan in de volgende fase kan de behoefte aan extra groen aan/op het gebouw worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd’.

Wijzigingen in de kavelambitie kunnen alleen worden meegenomen indien de ambitie door de gemeenteraad worden geamendeerd of als B&W het voorstel terugnemen en later opnieuw ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen, zo geeft Bremer aan.

Wel geeft zij nu al aan dat de eigenaar van de grond, de Reinier de Graaf Groep, geen prijsplafond wil voor te realiseren woningen in de vrije sector. De helft van de woningen die er komen zijn sociaal (huur tot ongeveer 700 euro) en middelduur (huur tussen 700 en 1000 euro).

De wethouder zegt verder dat zij afspraken over burgerparticipatie wil gaan maken in een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

In antwoord op de vraag of de gemeente niet mee zou moeten profiteren van de grondverkoop stelt Bremer: ‘Conform de akte heeft Reinder de Graaf Groep (RdGG) het eigendom van het betrokken perceel in 1956 van de gemeente Leidschendam-Voorburg gekocht voor ƒ 284 550,-. Bij de eigendomsoverdracht zijn geen afspraken vastgelegd in de eigendomsakte, welke gelden bij een overdracht van dit perceel terug aan de gemeente. Evenmin is daarin een eerste recht van koop of iets dergelijks voor de gemeente opgenomen. De akte omvat wel een toestemmingsvereiste van de gemeente bij doorverkoop van niet-bebouwde grond en bij een wijziging van de bestemming’.

In 1956 bestond de RdGG echter nog niet, net zo min als de gemeente Leidschendam-Voorburg (ontstaan 1 januari 2002). Het ziekenhuis was destijds eigendom van de Orde der Diaconessen. Het Diaconessenhuis fuseerde op 20 december 1995 met het Reinier de Graaf Gasthuis. In 1996 werd de RdGG opgericht. Op 17 juni 1996 werd die formeel eigenaar van de grond van het Diaconessenhuis. Het gaat om 30.431 vierkante meter.

Voor het debat in de gemeenteraad liggen er een aantal voorstellen:

= VVD, GBLV en D66 willen dat parkeren bij de nieuwbouw straks inpandig gebeurt dan wel verborgen in het groen,

= ChristenUnie wil dat de nieuwbouw groene gevels krijgt,

= SP wil dat de Kavelambitie niet wordt vastgesteld doch alleen ter kennisgeving wordt aangenomen. Zo moeten burgerparticipatie en bezwaar/beroep mogelijk blijven.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter