Nieuws
Beraad over betaald parkeren Mall

URW, eigenaar van de Mall, beziet de invoering van betaald parkeren bij het winkelcentrum. Daartoe is ook overleg met de gemeente gestart. Dat blijkt uit antwoorden die wethouder Jeffrey Keus heeft gegeven op vragen van GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden.

Volgens een in 2014 tussen toen nog Unibail (nu URW) en de gemeente gesloten akkoord mag er bij de Mall betaald parkeren worden ingevoerd, twee jaar na de officiële opening van het winkelcentrum. Dat was op 18 maart 2021.

‘URW is aan het onderzoeken of parkeerregulering willen gaan invoeren en zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden’, aldus Keus. ‘URW heeft daarbij aangegeven op een constructieve manier en volgens de afspraken in de overeenkomst, zoals in 2014 is vastgesteld, in overleg te gaan met de gemeente over de vorm van gereguleerd parkeren en de ingangsdatum’.

‘Eventuele invoering van parkeerregulering op de eigen parkeerterreinen van de Mall kan niet los worden gezien van mogelijke effecten op omliggende wijken. Het college van B&W zal daarom in overleg met zowel URW als omwonenden een relatie leggen tussen het parkeren op de terrein van de Mall en het parkeren in de omgeving van de Mall’.

In de overeenkomst uit 2014 staat het volgende over ‘Invoering parkeerregulering’:

= Uitgangspunt voor de parkeervoorzieningen is het handhaven van de huidige situatie van vrij parkeren in ieder geval tot en met 2 jaar na de ‘grande opening’ (zijnde de opening voor het publiek) van het Project Totaal. Indien Unibail nadien, in verband met het beheersbaar kunnen faciliteren van de gebruikers van het winkelcentrum, hetgeen temeer van belang is aangezien zal worden voorzien in een bebouwde parkeervoorziening met een hoger serviceniveau dan gemiddeld, het van belang acht een parkeerregulering voor te stellen, zal Unibail dit gemotiveerd aan de gemeente voorleggen en onderbouwen wat zij hiermee beoogt te bereiken,

= Unibail zal als onderdeel van dit voorstel onderzoeken en schriftelijk aan de gemeente meedelen welke andere mogelijkheden van parkeerregulering bestaan en haalbaar zijn teneinde de parkeervoorziening beheersbaar te kunnen faciliteren. In alle gevallen zal er sprake zijn van een minimale periode van vrij parkeren van twee uur,

= Het college van B&W zal medewerking verlenen aan de invoering van de door Unibail voorgestelde wijze van parkeerregulering indien Unibail de invoering van het parkeerregulering voldoende heeft gemotiveerd, tenzij dit in redelijkheid niet van de gemeente kan worden verwacht en/of de door Unibail voorgestelde wijze van parkeerregulering niet in overeenstemming is met de gemeentelijke Parkeernota 2005 en/of de Nota Parkeernormen 2012,

= Het college van B&W zal haar desbetreffende besluit op basis van de wensen en bedenkingenprocedure van artikel 169 lid 4 Gemeentewet voorleggen aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad aanbevelingen doet die tot aanpassing van de voorgestelde parkeerregulering kunnen leiden zullen partijen hierover nader overleg met elkaar voeren,

= Unibail is verplicht tussen één uur na het sluiten van de laatste functie in het winkelcentrum (niet zijnde het hotel) en één uur vóór de opening van de eerste functie in het winkelcentrum (niet zijnde het hotel), de parkeervoorzieningen te sluiten met dien verstande dat bezoekers ook gedurende deze uren de parkeervoorzieningen met hun voertuig moeten kunnen verlaten. Bij de keuze welke parkeervoorziening(en) tot hoe laat open te houden, zal Unibail, onverminderd het hiervoor bepaalde, beperking van overlast voor bewoners laten meewegen,

= Unibail draagt er middels contractuele bepalingen in de nieuwe huurcontracten (en zo mogelijk ook de bestaande) dan wel het huishoudelijk reglement van de Vereniging van eigenaren, zorg voor dat werknemers gebruik zullen kunnen maken van de gebouwde parkeervoorziening in het winkelcentrum en niet de parkeervoorzieningen in de wijken rondom het winkelcentrum zullen gebruiken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter